Urząd Gminy Księżpol

Gmina Rozwoju, edukacji i turystyki

Nasza Gmina / Aktualności

« powrót

2012-06-06

Pierwsze spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Księżpol

Pierwsze spotkanie członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Księżpol powołanego Zarządzeniem Nr 17/2012 Wójta Gminy Księżpol z dnia 12 kwietnia 2012 r. odbyło się 31 maja 2012 r. w Sali Narad Urzędu Gminy w Księżpolu.

Zespół składa się 15 osób, a jego członkowie to przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sądu.

Posiedzenie rozpoczął Wójt Gminy Księżpol – Pan Lech Rębacz, który przedstawił podstawowe cele i zadania jakie nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego ustawa z dnia 29 lipca 2005r z późn. zm. /Dz. U. z 2005r., nr 180, poz. 1493 z późn. zm./ . Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym:

  • opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
  • zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
  • tworzenie zespołów interdyscyplinarnych,  

 

 W dalszej części spotkania członkowie spośród swojego składu wybrali Przewodniczącego w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Przewodniczącym Zespołu został wybrany Pan Adam Karp – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na członków zespołu obowiązek  zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W związku z powyższym członkowie Zespołu złożyli stosowne oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Kolejną częścią spotkania  było szkolenie dla członków zespołu, które odbyło się w Urzędzie Gminy w Łukowej.

« powrót

Urząd Gminy Księżpol
Biłgorajska 12
23-415 Księżpol

tel.: 84 687 74 19
fax: 84 687 74 20
e-mail: info@ksiezpol.pl

NIP: 918-11-08-839
REGON: 000547632

Godziny pracy:
pn.-pt. od 7.30 do 15.30


© 2019 Gmina Księżpol, projekt i wykonanie Net Partners