Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo,

Od  stycznia 2022 r. można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego.

Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu  przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022r. oraz do 2 grudnia 2022r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego można uzyskać pod numerem telefonu:

84 687 74 37

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym
(Dz. U z 2022 r. poz. 1)

 

Szczegółowe informacje dostępne na: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy

Wzór wniosku do pobrania: https://www.gov.pl/attachment/cbda0078-81da-45b1-8d71-38b72f4427d1

Wskazówki jak wypełnić wniosek: https://www.gov.pl/attachment/bcb19fc1-ccd1-4a0c-87f7-654025f1f751