„Granty PGR” – uzupełnienie oświadczeń

Informacja dla osób, które złożyły wnioski w programie Cyfrowa Gmina  „Granty PGR” – uzupełnienie oświadczeń

 

W związku ze zmianą przez  Centrum Projektów Polska Cyfrowa wytycznych w konkursie polegającej na konieczności przedstawienia  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów,  zgodnych ze złożonym oświadczeniem. Złożone oświadczenia podlegające ocenie będą uznane za prawidłowe w przypadku udokumentowania ich zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych.

W związku z powyższym Wójt Gminy Księżpol  zwraca się z prośbą do osób, które złożyły oświadczenia do złożenia dokumentów:

1)   potwierdzenia pokrewieństwa w linii prostej (np. akt urodzenia, akt  ślubu, akt zgonu)
2)   potwierdzenia informacji dotyczącej zatrudnienia krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS, akt notarialny odkupienia mieszkania po PPGR przez pracownika PPGR i inne)

Dokumenty należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 do godz. 15:30 r. w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę składającą oświadczenie.

Osoby, które nie dysponują dokumentami prosimy o kontakt i o podanie danych identyfikacyjnych, tj. opisowego, chronologicznego wskazania pokrewieństwa z
podaniem np. dat i miejsca urodzenia, nr PESEL do 8 grudnia 2021 r.
W przypadku gdy wskazany w oświadczeniu krewny nie żyje należy wskazać dodatkowo jego miejsce ostatniego zameldowania.

Gmina ze swojej strony  wystąpiła do różnych instytucji z wnioskami o weryfikację poprawności złożonych oświadczeń. W przypadku gdy gmina nie uzyska takich potwierdzeń z innych instytucji oraz nie otrzyma dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów od wnioskodawcy  będzie to  skutkowało wykreśleniem dziecka/wnioskodawcy pełnoletniego z listy osób uprawnionych do otrzymania wsparcia.

Jednocześnie informuję, że otrzymanie na własność lub w drodze użyczenia w ostatnim roku lub w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (rok 2020 i 2021)  sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych np. z ARiMR, Zdalna Szkoła, Zdalna Szkoła + dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o wsparcie z programu” Granty PGR”.

Informacji udziela:

Edyta Kutni, tel. 84 687 74 29, e-mail:ekutni@ksiezpol.pl