Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu w 2019 r.

INFORMACJA

n/t prac wykonywanych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Księżpolu w 2019 roku

 

WODOCIĄGI

 1. Bieżące utrzymanie stacji ujęcia wody w Księżpolu i Markowiczach:
 • Odnowiono powłoki malarskie ścian, sufitów i posadzek,
 • Oczyszczono i nałożono nową powłokę antykorozyjną na odmanganiaczach i odżelaziaczach, oraz rurach stalowych w systemie uzdatniania wody,
 • Wykonano nową (w miejsce uszkodzonej warunkami atmosferycznymi) wylewkę betonową oraz polepę bitumiczną na zbiorniku retencyjnym wody w Markowiczach,
 • Technologiczne płukanie złóż uzdatniających wodę 3/tydzień w SUW Markowicze i 2/mies. W SUW Księżpol,
 1. Bieżące utrzymanie sieci wodociągowych na terenie gminy:
 • Wymieniono uszkodzone eksploatacją armaturę pomiarową wraz z oprzyrządowaniem w ilości ok. 100 szt.
 • Naprawiono dwie poważne awarie wodociągu wiejskiego w Starym Lipowcu,
 • Bieżące odbiory nowych przyłączy wodociągowych z zachowaniem obowiązujących procedur administracyjnych (warunki przyłączenia, protokół odbioru wykonanego przyłącza, umowa na dostawę wody),
 • Systematyczne zbieranie należności za wodę i dostarczone ścieki nieoczyszczone w systemie kwartalnym,
 • Wykonano nowy odcinek wodociągu Ø 110 w Rakówce o długości ok. 500 mb. wraz z towarzyszącą armaturą (zasuwy strefowe, hydranty p-poż). Pozostało do wykonania w sumie ok. 1500 mb. sieci Ø50 i Ø40 dostarczającej wodę do odbiorców.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

 1. Bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Księżpolu i Płusach:
 • Stały nadzór technologiczny nad procesami oczyszczania ścieków surowych,
 • Konserwacja i naprawy bieżące dmuchaw oraz pomp obsługujących pracę reaktorów biologicznych,
 • Prowadzenie gospodarki odpadowej, przewożenie na plac składowy skratki w ilości ok.30 ton z OŚ w Księżpolu i ok. 20 ton z OŚ w Płusach po oczyszczaniu mechanicznym oraz osadu po oczyszczaniu biologicznym odpowiednio w ilości ok. 15 ton i ok.10 ton. Całość przewożona jest na wysypisko śmieci w Korczowie.
 1. Bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy:
 • Konserwacja, naprawa i stały nadzór nad pracą 6-ciu strefowych pompowni ścieków w Księżpolu w tym 2/na rok szczegółowe ich mycie oraz usuwanie nieczystości stałych zalegających na dnie każdej przepompowni,
 • Utrzymanie drożności kanałów ściekowych,
 • Bieżąca konserwacja, naprawa usterek systemu sterowania pracą przydomowych pompowni ścieków pracujących w systemie kanalizacji ciśnieniowej w miejscowościach Płusy, Pierwszy Korchów i Drugi Korchów.

ROBOTY DODATKOWE

 1. Utrzymanie i poprawa przejezdności dróg wewnętrznych (wygonów) na terenie gminy:
 • Niwelowanie dróg gruntowych ładowarko-koparką,
 • Transport i posypywanie materiałem kamiennym dróg dojazdowych,
 • Naprawa i budowa nowych przepustów na drogach dojazdowych,
 • Zimowe utrzymanie przejezdności dróg gminnych,
 1. Roboty o charakterze budowlanym:
 • Wykonano kanalizację deszczową przy świetlicy w Majdanie Starym,
 • Wykonano kanalizację deszczową przy GOK w Księżpolu,
 • Wykonano część kanalizacji dla sieci techniczno-informatycznej do budynku GOK w Księżpolu. W przygotowaniu wykonanie docelowe do modernizowanego biura ZGK,
 • Modernizacja biura ZGK w Księżpolu,
 1. Utrzymanie zieleni na placach komunalnych:
 • Koszenie poboczy i rowów przydrożnych utwardzonych dróg gminnych,
 • Koszenie placów, boisk sportowych w Księżpolu, Korchowie Pierwszym i Rakówce,
 1. Cykliczne zbieranie śmieci niesegregowanych z koszy umiejscowionych w miejscach publicznych.
 2. Czynne uczestniczenie w organizacji imprez masowych:
 • Przygotowano teren, zorganizowano obsługę techniczną w związku z organizacją międzygminnych zawodów strażackich w Księżpolu,
 • Przygotowano i zorganizowano część techniczną organizacji dożynek gminno-parafialnych w Zaniach,
 • Udzielono pomocy w organizacji wszystkich mniejszych imprez kulturalnych na terenie gminy.