Placówki wsparcia dziennego – ankieta

Dotycząca diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Księżpol.

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Księżpol i ma na celu zdiagnozowanie potrzeb w zakresie stworzenia placówki wsparcia dziennego na terenie gminy.

 

Placówki wsparcia dziennego (PWD) są jednostkami organizacyjnymi systemu wspierania tych rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Ich zadaniem jest udzielanie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci.

PWD, w pracy z dzieckiem, współpracują z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Celem ich pracy jest wsparcie rodzi, poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem. Placówki mają zapewnić dzieciom z rodzin przeżywających kryzys lub zagrożonych kryzysem pomoc w organizacji czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, radzenia sobie z zaburzeniami zachowania. Do takich placówek dzieci najczęściej trafiają z powodu trudności w wypełnianiu przez rodziców funkcji opiekuńczo wychowawczych, często w powiązaniu z ubóstwem i wynikającymi z niego problemami socjalnymi. Celem działalności placówki wsparcia dziennego jest przede wszystkim: wspieranie rozwoju dzieci i młodzież, wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów oraz oddziaływanie na  środowisko młodego człowieka, w szczególności zagrożonego wykluczeniem społecznym. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Wypełnianie funkcji opiekuńczo – wychowawczej to szereg działań podejmowanych przez rodziców w celu zaspokojenia codziennych potrzeb dzieci i młodzieży oraz wszechstronnego rozwoju osobowości, aby przygotować ich do samodzielnego życia, kształtując właściwe postawy społeczne.

Zapraszamy do udziału w ankiecie. Ankietę należy przesłać na adres email: gops@ksiezpol.pl lub dostarczyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu do 28.02.2022r.

Załączniki do pobrania: