Podpisana kolejna umowa w ramach programu PL-BY-UA

W dniach 25 i 26 lutego w Księżpolu gościła delegacja partnerskiego miasta Czerwonograd na Ukrainie.

Gmina Księżpol wspólnie z Czerwonogradem realizuje projekt „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej” z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

 Podczas spotkania podsumowano dotychczasowy etap realizacji projektu po stronie polskiej i ukraińskiej. Zostały przygotowane dokumenty do rozliczenia otrzymanej kwoty dofinansowania która wynosiła 793 706,43 euro (ok. 3,4 mln zł), dokumenty te są podstawą do otrzymania kolejnej transzy dofinansowania z Unii Europejskiej która wyniesie  1 333 866, 33 euro (ok. 5,7 mln zł)

Podczas wizyty goście zapoznali się z aktualnym stanem robót przy budowie sieci kanalizacyjnej i rozbudowie oczyszczalni w Gminie Księżpol oraz z obiektami związanymi z ochroną środowiska w Gminie Tarnogród i w Biłgoraju, gdzie odwiedzili oczyszczalnie ścieków komunalnych zapoznając się z technologią stosowaną przy oczyszczaniu ścieków. Ponadto w Biłgoraju przyjrzeli się funkcjonowaniu miejskiego systemu zaopatrzenia w wodę oraz z funkcjonowaniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Celem ogólnym projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu rzek płynących przez obszary chronionej przyrody i krajobrazu. Wartość całego projektu to prawie 11 mln zł. Po stronie Gminy Księżpol zostaną wykonane inwestycje na kwotę 8 mln 231 tys. zł., a dofinansowanie Unii Europejskiej stanowi ponad 7 mln zł.

Najważniejszy zadaniem dla gminy Księżpol jest rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz z uzupełnieniem częściowym kanalizacji w miejscowości Księżpol. Powstanie 12 832 m kanalizacji do której zostanie przyłączone 169 gospodarstw domowych. Z kolei po stronie Ukraińskiej w mieście Czerwonograd przebudowana będzie oczyszczalnia ścieków. Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 września 2018 r. i zakończy się 31 sierpnia 2020 r.

Podczas spotkania podpisano umowę partnerską między Gminą Księżpol a Domem Kultury w Czerwonogradzie w ramach kolejnego wygranego programu współpracy w priorytecie „Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego”.

Umowa grantowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Gminą Księżpol na dofinansowanie tego projektu została podpisana 31 stycznia 2020 roku. Projekt jest w 90 proc. dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, a wartość dofinansowania całego projektu wynosi 59 832 euro (maksymalna kwota dofinansowania projektów wynosiła 60 000 euro), z tego gmina Księżpol otrzyma 30 231 euro (ponad 130 000 zł).