Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

infolinia 800 120 002

 

Wykaz numerów teleadresowych dla osób dotkniętych przemocą domową:

 1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Księżpolu,   Biłgorajska 12, tel. 84 687 74 34.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, tel. 84 6877434.
 3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy ul. Wira Bartoszewskiego 10 w Biłgoraju, 84 686 41 82.
 4. Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju, ul Polna 1, tel. 84 686 82 10.
 5. Posterunek Policji w Tarnogrodzie, ul. św. Jana Pawła II 9, 84 686 83 47
 6. Pogotowie Ratunkowe, tel. 999 lub 112.
 7. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju, ul. Pojaska 5, tel. 697 681 433
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przychodnia Zdrowia w Księżpolu,   Biłgorajska 15, tel. 84 687 74 02.

 

„Wszystko co dobre, nie ma żadnego związku  z przemocą”. Martin Luther King

 

Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym jego osobowość, poglądy, system wartości. Rodzice, czy opiekunowie są wzorem dla dzieci. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy rodzicami oparte na miłości i zrozumieniu. Kiedy w rodzinie istnieje przemoc, nie jest ona w stanie realizować swoich podstawowych funkcji i zadań, role w rodzinie ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne  z normami prawnymi i moralnymi oraz z oczekiwaniami społecznymi.

 

Przemoc domowa może być zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji  w rodzinie i bez wątpienia należy zaklasyfikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej.

 

Co to jest przemoc?

Definicja zjawiska przemocy w rodzinie

Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody.

 

O przemocy możemy mówić wtedy, gdy zostaną spełnione 4 warunki:

 • Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania
 • Jedna osoba ma wyraźną przewagę nad drugą
 • Działanie lub zaniechanie jednej osoby narusza prawa i dobra osobiste drugiej
 • Osoba wobec której stosowana jest przemoc, doznaje cierpienia i szkód fizycznych i psychicznych

 

Jeżeli wszystkie wyżej wymienione warunki zostaną spełnione, będziemy mówili, że ktoś stosuje przemoc wobec drugiej osoby.

Stosującego przemoc będziemy nazywali sprawcą, a doznającego – ofiarą. Te pojęcia nie określają tego jakimi są ci ludzie, lecz wyłącznie rolę którą przyjmują w konkretnej relacji międzyludzkiej. Można być np. ofiarą w relacji z mężem a jednocześnie być sprawczynią przemocy wobec własnych dzieci.

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie jest ustawa z dnia 29 listopada 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390), która pojęcie przemocy definiuje jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działania naruszające prawo lub dobra osobiste osób najbliższych, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym.

 

Rodzaje przemocy:

Przemoc fizyczna, obejmująca działania bezpośrednie, które wyrządzają ból i cierpienie fizyczne.

Przemoc psychiczna, która jest bezpośrednim działaniem krzywdzącym, wykorzystującym mechanizm procesów psychologicznych.

Przemoc seksualna działająca w obszarze zachowań seksualnych, naruszająca intymność pożycia.

Przemoc ekonomiczna dotycząca warunków materialnych, która opiera się na uzależnieniu ofiary od statusu materialnego sprawcy.

Zaniedbanie  to ciągłe nie zaspakajanie podstawowych potrzeb fizycznych i emocjonalnych.

 

Przemoc a agresja

Przemoc to nie to samo, co agresja.

To, co odróżnia przemoc od agresji, to przewaga sił jednej ze stron. W przemocy jest ona zawsze po stronie sprawcy, w przypadku agresji – zrównoważona.

 

Zachowanie agresywne może:

 • zawierać intencje: „zaraz ci dołożę”, „popamiętasz”, „myślisz, że jesteś taki mocny – przekonasz się, że nie…”, „nauczę cię rozumu”, „zapamiętaj człowieku”,
 • naruszać prawa i dobra jednostki poprzez: bicie, popychanie, obrażanie, gryzienie, kopanie, wyzywanie, krzyczenie, wyzwiska, itp.,
 • powodować ból, cierpienie oraz szkody, co jest oczywiste, bo agresja ma swoją siłę, dynamikę i „ładunek emocjonalny”. I jest nakierowana na obiekt, który ma „oberwać”.

Siły obu stron są jednak wyrównane. Każdy ma szanse wygrać. Świetnie tę sprawę wyczuwał i rozumiał Janusz Korczak, który gdy widział silniejszego i słabszego, zawsze interweniował z propozycją: „jeśliś taki silny – zmierz się ze mną” lub gdy spotykał „godnych siebie przeciwników” organizował „ring”, ustalał „zasady”, wyznaczał „sędziów” i „reguły” walki

Przykład agresji: Dwie koleżanki pokłóciły się bardzo i jedna uderzyła drugą w twarz. Ta, nie pozostała dłużna i natychmiast uderzenie oddała. Obie popłakały się i miały czerwone ślady na twarzy. Oskarżały się wzajemnie o wywołanie kłótni. Krzyczały na siebie i wymawiały obraźliwe słowa.

Przykład przemocy: Mężczyzna zdenerwował się na swoją żonę. Krzyczał na nią , a ona płakała i prosiła, aby się uspokoił. Jeszcze bardziej go to rozzłościło. Potrząsał nią, popychał i w końcu uderzył. Żona miała podbite oko, siniaki na całym ciele i mocno spuchniętą rękę – okazało się, że jest złamana. Mąż był zdziwiony, że jest taka „krucha” – przecież ją tylko „dotknął”.

Rozróżnienie przemocy od agresji jest ważne, bo od tego, z którym ze zjawisk mamy do czynienia, będzie zależało ewentualne dalsze działanie.

Jeśli, bowiem, ktoś stosuje wobec kogoś przemoc, to siły ofiary są mniejsze, niż sprawcy. Stąd konieczność dobrania takich działań obronnych, które będą chroniły bezpieczeństwo i zdrowie ofiary. W większości przypadków wymaga to interwencji z zewnątrz. Bardzo często, w sytuacji przemocy ucieczka jest jedną z najrozsądniejszych strategii obronnych. Warto jednak , pamiętać, by po znalezieniu bezpiecznego miejsca, podjąć działania zmierzające do zatrzymania przemocy w przyszłości.

Gdy siły obu stron są równe i dochodzi do zachowań agresywnych, możemy mówić o sytuacji konfliktowej.

Każda z zaangażowanych osób ma szansę na wygranie i realizację swoich interesów. Może przeanalizować sytuację, wybrać strategię i podjąć korzystne dla siebie działania.

Ofiara przemocy takiej możliwości wyboru nie ma – jeśli podejmie walkę, zawsze przegra.

Należy zawsze wiele uwagi poświęcić bezpieczeństwu i dążyć do uniknięcia dalszego doznania przemocy. Bezwzględnie trzeba bronić się przed powtórnym doznawaniem przemocy, ponieważ każdy kolejny akt przemocy wpływa negatywnie na psychiczne i fizyczne zdrowie ofiary.

 

Warto pamiętać, że przemoc zabiera moc (czyli siłę).

A moc stanowi „paliwo” do życia i działania.

Trzeba więc, z całych sił, bronić się przed doznawaniem przemocy.

Warto też wnikliwie przemyśleć i rozważyć podsuwane przez sprawcę, świadków, a nie kiedy niezorientowanych przedstawicieli różnych służb i instytucji propozycje podjęcia rozmów wyjaśniających i ustalających, mediacji i negocjacji. Z licznych doświadczeń wynika bowiem, że w związkach, gdzie dochodzi do aktów przemocy ich działanie może być mało skuteczne, a niejednokrotnie przyczynić się jeszcze do pogorszenia sytuacji osoby słabszej. Może ona „dla świętego spokoju” zgodzić się na niekorzystne dla siebie rozwiązania lub ze strachu przed odwetem sprawcy przytakiwać mu i podejmować nieopłacalne dla siebie zobowiązania.

Przykład: Krystyna, zachęcona przez prawników, zgodziła się na mediację  z mężem, który ją bił. Liczyła, że mąż doceni jej chęć porozumienia, przeprosi i zapewni o poprawie zachowania. Niestety, w trakcie, powiedział, że to on jest poszkodowany i oczekuje zadośćuczynienia od Krystyny za to, że niesłusznie ciąga go po sądach.. Dał jej też do zrozumienia, że musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami z jego strony, jeśli nadal będzie „upierała się przy swoim”. Tak ją to zszokowało, że zupełnie straciła pewność siebie. W efekcie, zgodziła się na wszystko i podpisała jakieś papiery – sama już nie wie co.

 

Rodzaje przemocy Formy przemocy
przemoc fizyczna popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie,
szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką, pięściami, bicie przedmiotami,
parzenie, polewanie żrącymi substancjami, używanie broni, ograniczanie dostępu do
pożywienia, nieudzielanie koniecznej pomocy.
przemoc psychiczna poniżanie, naśmiewanie się z poglądów, pochodzenia, religii, stała krytyka, wmawianie
chorób psychicznych, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami,
wymuszanie i domaganie się posłuszeństwa, upokarzanie, zawstydzanie,
szantażowanie, stosowanie gróźb
przemoc seksualna sadystyczne formy współżycia seksualnego, wymuszanie pożycia seksualnego,
wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami
trzecimi, krytyka zachowań seksualnych
przemoc ekonomiczna niezaspakajanie materialnych potrzeb rodziny, odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zawodowej, zmuszanie do pracy bez wynagrodzenia