Realizacja Programu PL-BY-UA 2014-2020 w Gminie Księżpol

Gmina Księżpol realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu PL-BY-UA 2014-2020. Jednym z nich jest projekt pod nazwą „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”.

 

Gmina Księżpol jako Beneficjent Wiodący realizuje projekt “Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w Gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Wymogiem Programu jest realizacja projektu wspólnie z partnerem z Ukrainy lub (i) Białorusi. Zasadą programu jest, aby projekty były symetrycznew których podobne działania są prowadzone równolegle w krajach uczestniczących. Gmina Księżpol realizuje projekt wspólnie z Partnerem Ukraińskim – Radą Miasta Czerwonograd. W ramach projektu w Czerwonogradzie została zmodernizowana miejska oczyszczalnia ścieków wybudowana w 1971 roku i rozbudowana w latach 1976 i 1987.

Miasto Czerwonograd położone jest w obwodzie lwowskim, 30 km od przejścia granicznego w Dołhobyczowie. Czerwonograd to duża miejska aglomeracja przemysłowa z dominującym przemysłem przetwórczym i wydobywczym węgla kamiennego, liczy 68,3 tys. mieszkańców.

Ze względu na znaczne zużycie przestarzałych technologicznie urządzeń, oczyszczalnia przestawała spełniać wymogi sanitarne i była energochłonna. Modernizacja oczyszczalni poprawiła parametry odprowadzanych ścieków do wymaganego poziomu. Oczyszczone ścieki z oczyszczalni są odprowadzane do rzeki Bug, jakość odprowadzanych ścieków wpływa na czystość tej rzeki przepływającej również przez terytorium Polski.

Poniższe zdjęcia przedstawiają poprzedni stan oczyszczalni w Czerwonogradzie i po modernizacji w ramach projektu:

 

Realizacja projektu w Gminie Księżpol jest w końcowej fazie realizacji, została wybudowana sieć kanalizacyjna w miejscowościach Stare Króle, Markowicze Gliny, Cegielnia Markowicze o łącznej długości ponad 12 km. Rozbudowana oczyszczalnia ścieków w Księżpolu jest na etapie rozruchu technologicznego, zakończenie rozruchu jest planowane do końca kwietnia br., po osiągnięciu wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych rozpocznie się eksploatacja oczyszczalni.

Wartość całego projektu  10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie Gminy Księżpol  8 231 141,11 zł*

Dofinansowanie Unii Europejskiej dla Gminy Księżpol  7 408 026,99 zł*

Udział własny Gminy  823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 2 573 849,04 zł*

* przybliżona wartość, po przeliczeniu na podstawie kursu INFOREURO za miesiąc wrzesień 2018 r., gdy 1 EUR = 4,2882 PLN

 

Niniejszy artykuł został opracowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020. Za treść tego artykułu odpowiada wyłącznie Gmina Księżpol przy czym w żadnym przypadku nie może ona być interpretowana jako odzwierciedlająca stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020″.