Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póż.zm.) zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 22 czerwca 2021 roku (wtorek)  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Księżpol za 2020 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Księżpol z wykonania budżetu za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Księżpol na lata 2021 – 2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Księżpol na rok szkolny 2021/2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy Księżpol za bezzasadną.
 15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2020r.,poz. 713 z póź.zm) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak