Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź. zm.) zwołuję XLII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 28 października 2022 roku (piątek)  o godz. 14:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2022 – 2025 określonej uchwałą Nr XXXIV/258/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Księżpol na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Księżpol na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Księżpol za rok szkolny 2021/2022.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/35/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 22 marca 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/68/2015 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Księżpol.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Borki, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Borki, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Borki.
 22. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r.,poz. 559 z póź.zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak