Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z póź. zm.) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 01 grudnia  2020 roku (wtorek) o godz. 15:30

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/240/2018 Rady Gminy Księżpol z dnia 09 marca 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXV/151/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol oraz nadania jej statutu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Księżpol do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2020 – 2023 określonej uchwałą Nr XVI/100/2019 z dnia 20 grudnia 2019r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2021 roku.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną , uprzejmie proszę wszystkich, którzy wezmą udział w obradach sesji o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej (rękawiczki, maseczki) oraz zachowanie tzw. dystansu społecznego.

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r.,poz. 713 z poź.zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak