O projekcie

Informacja o projekcie

Gmina Księżpol jako Partner Wiodący przystąpiła do realizacji projektu „Poprawa transgranicznego systemu ochrony środowiska w gminie Księżpol w Polsce i w mieście Czerwonograd na Ukrainie – poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Program wspiera transgraniczne procesy rozwojowe na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy poprzez współfinansowanie różnorodnych projektów. Wszystkie projekty finansowane w ramach Programu nie są nastawione na zysk i przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców wschodniej Polski oraz zachodniej Ukrainy i Białorusi. Program odnosi się do czterech celów tematycznych: DZIEDZICTWO, DOSTĘPNOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO, GRANICE

Projekt jest realizowany wspólnie z Partnerem Ukraińskim – Radą Miasta Czerwonograd.

Celem ogólnym projektu jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu rzek płynących przez obszary chronionej przyrody i krajobrazu.

Wartość całego projektu – 2 519 702,94 euro tj. 10 804 990,15 zł*

Wartość projektu po stronie Gminy Księżpol – 1 919 486,29 euro tj. 8 231 141,11 zł

Dofinansowanie Unii Europejskiej – 1 727 537,66 euro tj. 7 408 026,99 zł*

Udział własny Gminy – 191 948,63 euro tj. 823 114,12 zł*

Wartość projektu po stronie ukraińskiej – 600 216,65 euro tj. 2573849,04 zł*

*Kurs euro 1 EUR = 4.2882 PLN ze strony INFOREURO za m-c wrzesień 2018 r.

Wyzwaniem projektu jest zbudowanie tożsamości opartej o racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi regionu oraz spowodowanie wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone w ramach projektu są:

Po stronie Polskiej – Gmina Księżpol: rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Księżpol wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stare Króle, Markowicze, Gliny, Cegielnia Markowicze oraz z uzupełnieniem częściowym kanalizacji w miejscowości Księżpol. Zostanie wybudowane 12 832 m kanalizacji do której zostanie przyłączone 169 gospodarstw domowych.

Po stronie Ukraińskiej – miasto Czerwonograd: przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków.

Ponadto produktami projektu będą:

Wydarzenia transgraniczne, promocja Gminy Księżpol, Miasta Czerwonograd i okolic (m.in. publikacje, video – spot), impreza plenerowa „Środowisko i ekologia”, forum poświęcone ochronie środowiska oraz rozwojowi turystyki, opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy woj. lubelskiego i woj. lwowskiego oraz mieszkańcy okolicznych gmin i miejscowości, turyści po obu stronach granicy.

Beneficjentami końcowymi jest lokalna społeczność, uczestnicy wydarzeń transgranicznych, turyści, którzy skorzystają z obiektów cennych przyrodniczo znajdujących się w obszarach objętych projektem.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 września 2018r. i zakończy się 31 sierpnia 2020r.