Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzicom/rodzicowi oraz małżonkowi rodzica i dzieciom jeśli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia poniższe warunki.
Przez dziecko spełniające warunki wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny należy rozumieć dziecko, które w chwili składania wniosku jest w wieku do 18 roku życia lub w wieku do 25 roku życia, jeżeli uczy się w szkole lub szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny przysługuje wyłącznie rodzicom/rodzicowi oraz małżonkowi rodzica jeśli mają lub mieli łącznie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek (obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.)

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy społecznej w Księżpolu w pokoju nr 3 w godzinach urzędowania.

Katalog ulg i zwolnień zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.mpips.gov.pl

Wyszukiwanie partnerów KDR