Odpady Komunalne

 

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uchwała Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Księżpol z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW STAWKA MIESIĘCZNA
DOTYCZY GOSPODARSTW 1-OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

21zł

Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

42zł
DOTYCZY GOSPODARSTW 2 OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

38zł

Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

76zł
DOTYCZY GOSPODARSTW 3 I WIĘCEJ OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

52zł
Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

104zł

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe

 


Terminy opłat:

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do dnia 15 marca danego roku

2) za II kwartał do dnia 15 maja danego roku

3) za III kwartał do dnia 15 września danego roku

4) za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Księżpol

NR: 13 9614 0008 2001 0000 0101 0012 Bank Spółdzielczy Księżpol lub u SOŁTYSÓW

 

Wzór deklaracji:

 

 

Harmonogram odbioru odpadów

Trasa Termin I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Księżpol, Borki Zynie (od strony Księżpola) 1 PT. 7 4 4 1 15 6 3 1 5 2 7 21 4 2
Korchów Pierwszy, Korchów Drugi, Płusy 2 PON. 10 14 14 11 25 9 13 11 8 12 10 24 14 12
Majdan Stary, Zynie-Zagać, Zynie Gliny, Markowicze

Cegielnia Markowicze

2 ŚR. 12 9 9 13 27 11 8 13 10 14 12 26 9 14
Majdan Nowy, Kulasze, Rogale, Nowy Lipowiec,

Stary Lipowiec

2 CZW. 13 10 10 14 28 12 9 14 11 8 13 27 10 8
Zawadka, Budzyń, Rakówka, Przymiarki, Marianka, Pawlichy, Stare Króle 2 PT 14 11 11 8 22 13 10 8 12 9 14 28 05.11 9

INFORMACJE DODATKOWE

Odpady z pojemników i odpady segregowane w workach: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz popiół odbierane będą co miesiąc.
W kwietniu i październiku  będą dodatkowo odbierane przeterminowane leki i chemikalia – w szczelnie zamkniętych i opisanych co do zawartości opakowaniach (np. farby, lakiery, ,), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, lampy fluorescencyjne, oleje, tłuszcze, tusze, odpady z odzieży i tekstyliów, zużyte opony z samochodów.

Pojemniki i worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesje (do drogi dojazdowej) do godz. 7:00.
Prosimy nie wystawiać w terminach odbioru odpadów części samochodowych, ponieważ nie zostaną zabrane. Odpady nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej.

ZASADY SEGREGACJI:

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

Worek żółty

wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, (o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych), plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów, dezodorantach) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, doniczki, aluminiowe i stalowe puszki np. po napojach, drobne metale np. kapsle, nakrętki od słoików, zabawki z tworzywa sztucznego lub metalu.

Wszystkie opakowania wrzucamy bez zawartości!

nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po olejach silnikowych i smarach, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, AGD, opakowań po środkach ochrony roślin, styropianu, pieluch jednorazowych i podpasek.

PAPIER

Worek niebieski

wrzucamy: opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy,    zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe.

nie wrzucamy: papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych

SZKŁO

Worek zielony

 

 

wrzucamy: butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Wszystkie opakowania szklane wrzucamy bez nakrętek, kapsli i zawartości!

nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy, żarówek i świetlówek, reflektorów, luster, szyb okiennych i zbrojonych, kineskopów, termometrów.

POPIÓŁ, DROBNY GRUZ
Worek szary
wrzucamy: zimny popiół, drobny gruz.

nie wrzucamy: odpadów zawierających azbest!

„BIO”

Worek brązowy

wrzucamy: skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.).

nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi  i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

 

 

Worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych są dostępne w Urzędzie Gminy Księżpol pok. Nr.4.

Opakowania z tworzyw sztucznych wyrzucamy bez zawartości i zaleca się w miarę możliwości zmniejszyć ich objętość przed wrzuceniem do worka.

Opakowań szklanych nie tłuczemy.

 Papier i tekturę wrzucamy suche i niezatłuszczone.

Pojemniki oraz worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesję (do drogi dojazdowej) do godz.7:00.