Odpady Komunalne

 

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uchwała Nr XLIV/358/2022 Rady Gminy Księżpol z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

SPOSÓB ZBIERANIA ODPADÓW STAWKA MIESIĘCZNA
DOTYCZY GOSPODARSTW 1-OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

22zł

Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

44zł
DOTYCZY GOSPODARSTW 2 OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

39zł

Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

78zł
DOTYCZY GOSPODARSTW 3 I WIĘCEJ OSOBOWYCH

Odpady zbierane

SELEKTYWNIE

53zł
Odpady zbierane

NIESELEKTYWNIE

106zł

Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe

 


Terminy opłat:

Miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać należy w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

1) za I kwartał do dnia 15 marca danego roku

2) za II kwartał do dnia 15 maja danego roku

3) za III kwartał do dnia 15 września danego roku

4) za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku

Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Urzędu  Gminy Księżpol

NR: 13 9614 0008 2001 0000 0101 0012 Bank Spółdzielczy Księżpol lub u SOŁTYSÓW

 

Wzór deklaracji:

 

 

 

 

Worki przeznaczone do segregacji odpadów komunalnych są dostępne w Urzędzie Gminy Księżpol pok. Nr.4.

Opakowania z tworzyw sztucznych wyrzucamy bez zawartości i zaleca się w miarę możliwości zmniejszyć ich objętość przed wrzuceniem do worka.

Opakowań szklanych nie tłuczemy.

 Papier i tekturę wrzucamy suche i niezatłuszczone.

Pojemniki oraz worki z odpadami prosimy wystawiać przed posesję (do drogi dojazdowej) do godz.7:00.