Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LVII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 26 stycznia 2024 roku (piątek)  o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Księżpol.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaka ratownika za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Księżpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/75/2004 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu i nadania Statutu w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu.
 10. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 z póź. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak