Zaproszenie na sesję Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z póź. zm.) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 6 grudnia 2021 roku (poniedziałek)  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Księżpol.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
  8. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.,poz. 1372 z póź.zm) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak