Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 14 marca  2023 roku (wtorek )  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Księżpol w okresie 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Płusy, gm. Księżpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu, będącego samorządowym zakładem Gminy Księżpol z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Księżpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Księżpol na lata 2022 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Księżpol za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom- przewodniczącym jednostek pomocniczych zwrotu kosztów podróży służbowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Księżpol na rok 2023.
 18. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak