Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm. ) zwołuję LIX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 21 marca 2024 roku (czwartek) o godz. 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, obręb geod. Rogale, Markowicze, Księżpol, Zynie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Gminie Księżpol za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Księżpol na lata 2024 – 2025.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Księżpol do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Księżpol na rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Księżpol z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.
 14. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu za 2023 rok.
 15. Sprawozdanie z działalności Bibliotek oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu za 2023 rok oraz plany pracy tych placówek na 2024 rok.
 16. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu za 2023 rok.
 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak