Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź. zm.) zwołuję XLIV  sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 13 grudnia 2022 roku (wtorek)  o godz. 15:00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2022 – 2025 określonej uchwałą Nr XXXIV/258/2021 z dnia 30 grudnia 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej na lata 2024 i 2025.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu E w ramach Grupy Zakupowej na lata 2024 i 2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Księżpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu.
 10. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gminnej służebnością gruntową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r.,poz. 559 z póź.zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak