Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024r. poz. 609) zwołuję III sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2024 – 2029.

Obrady Rady odbędą się w dniu 18 czerwca  2024 roku (wtorek)  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Księżpol za 2023 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Księżpol za 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Księżpol z wykonania budżetu za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021 – 2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rolnictwa i gospodarki mieniem komunalnym Rady Gminy Księżpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji oświaty, kultury i sportu Rady Gminy Księżpol.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2024 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2024 roku.
 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r.,poz. 609ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Piotr Wołoszyn