Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40 z póź. zm.) zwołuję LV sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 5 grudnia 2023 roku (wtorek)  o godz. 15:00

w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Księżpol na rok 2024.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Księżpol na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Księżpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Księżpol w zakresie dożywiania na lata 2024 – 2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Józefów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 z póź.zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak