Sesja Rady Gminy

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLIX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 6 czerwca  2023 roku (wtorek)  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Księżpol za 2022 rok.
 5. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Księżpol za 2022 rok.
 6. Debata nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Księżpol za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Księżpol z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Księżpol z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki położonej w obrębie ewidencyjnym Majdan Nowy, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2023 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2023 roku.
 16. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak