Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 18 kwietnia  2023 roku (wtorek)  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu za 2022 rok.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2022 rok.
 6. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu za 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Księżpol w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę gminną.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i wysokości przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Księżpol.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia podziękowania, uznania i wdzięczności dla Pana Jana Kowala za przekazane zbiory.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady współpracy przy programowaniu i wdrażaniu przez jednostki samorządu terytorialnego Innych Instrumentów Terytorialnych dla Partnerstwa ”Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”.
 15. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak