Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm. ) zwołuję LVIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 29 lutego 2024 roku (czwartek) o godz. 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Księżpol w okresie 2023 roku.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania, a także szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania tych usług.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli początkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Księżpol za 2023 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Księżpol do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Silne Biłgorajskie”.
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak