Sesja Rady Gminy Księżpol

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 29 września 2023 roku (piątek) o godz.15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Księżpol dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 7. Podjęcie uchwały sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Księżpol dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Majdanie Starym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Księżpolu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji na terenie Gminy Księżpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości położonej obrębie ewidencyjnym Lipowiec Mały, stanowiącej własność Gminy Księżpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Korchów Pierwszy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Księżpol do roku 2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 4 września 2023r.
 15. Informacja o przygotowaniu szkół podstawowych i przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.
 16. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

 

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak