Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) zwołuję XXXIX sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 28 czerwca 2022 roku (wtorek)  o godz. 14:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Księżpol za 2021 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie Gminy Księżpol za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Księżpol za 2021r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Księżpol z wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 16 lipca 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i publicznym przedszkolu samorządowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019r, poz.4652).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Księżpol.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Księżpol na rok szkolny 2022/2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2022 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na drugie półrocze 2022 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy.
 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (TJ. Dz. U. z 2022r.,poz. 559) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak