Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559 z póź. zm.) zwołuję XLV sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 30 grudnia 2022 roku (piątek)  o godz. 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Księżpol na lata 2022 – 2025 określonej uchwałą Nr XXXIV/258/2022 z dnia 30 grudnia 2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Księżpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2023 roku.
 12. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r.,poz. 559 z póź. zm) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak