Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LI sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 11 sierpnia 2023 roku (piątek) o godz. 12:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol, obręb Księżpol.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydata na ławnika.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie informacji o kandydacie na ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Księżpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem są te same nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla rozwoju gospodarczego”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu wykonania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak