Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz.40 z póź. zm.) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 31 października 2023 roku (wtorek)  o godz. 15:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania i ustalenia wyników wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Biłgoraju.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Biłgoraju na kadencję w latach 2024 – 2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Księżpol za rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Księżpol dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Księżpolu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Księżpol dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. App. Piotra i Pawła w Majdanie Starym na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków.
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 z póź.zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak