Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z póź. zm.) zwołuję LVI sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 29 grudnia 2023 roku (piątek)  o godz. 14:00 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku posiedzenia.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały budżetowej na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Biłgorajskiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Księżpol na lata 2024 – 2030.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2024 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Księżpol na pierwsze półrocze 2024 roku.
 13. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 z póź. zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak