Sesja Rady Gminy Księżpol

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 30 czerwca  2023 roku (piątek)  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XI/64/2019 Rady Gminy Księżpol z dnia 16 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Księżpol.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy pomiędzy Gminą Księżpol, a Miejską Radą Czerwonograd.
 9. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40 ze zm.) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje w stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak