GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM – NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

Gmina Księżpol ogłasza nabór uzupełniający na 4 sztuki używanych laptopów wraz z akcesoriami, które zostały zakupione w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Laptopy zostały zwrócone przez rodziców uczniów obecnych IV klas, którzy skorzystali z programu rządowego pn. „Laptop dla ucznia”.

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie sprzętu komputerowego i jednocześnie spełniające opisane poniżej warunki proszone są o złożenie kompletu dokumentów w Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12 w terminie od 11 do 15 grudnia 2023r.

Decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń (kompletnych).

W przypadku ucznia niepełnoletniego Oświadczenie może złożyć rodzic ucznia lub opiekun prawny (Załącznik nr 1), a w przypadku ucznia pełnoletniego należy złożyć Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość (Załącznik nr 2).

Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

  • Zgodnie z regulaminem należy spełnić łącznie następujące warunki: uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;
  • uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie /opiekun prawny) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie PPGR.
  • uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach   2022, 2023 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Dokument potwierdzający pokrewieństwo w linii prostej (np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu);
  2. Dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS/KRUS, akt notarialny odkupienia mieszkania  po PGR przez pracownika PGR);
  3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3
  4. Zaświadczenie szkolne – Załącznik nr 4
  5. Zaświadczenie z ARiMR o nieotrzymaniu sprzętu komputerowego.
  6. Oświadczenie uzupełniające – Załącznik nr 5

Wszystkie załączniki należy drukować w kolorze.