„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Gmina Księżpol zakończyła realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W  ramach posiadanych przez Gminę Księżpol oszczędności  z realizacji  przedmiotowego zadania przeprowadzono nabór uzupełniający, w wyniku którego pozytywnie zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia zostało 28 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Księżpol.

Dnia 12 stycznia 2023 r. Wójt Gminy Księżpol  przekazał sprzęt komputerowy z przeznaczeniem do nauki zdalnej, zakupiony w ramach realizacji naboru uzupełniającego prowadzonego w związku z ww. zadaniem