Granty PPGR – nabór uzupełniający

Wójt Gminy Księżpol  ogłasza nabór uzupełniający w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

 

W wyniku powstania oszczędności poprzetargowych ogłasza się dodatkowy nabór beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zgłoszenia będą przyjmowane w Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12 w terminie od 19 do 31 października 2022 r. Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.

W przypadku ucznia niepełnoletniego Oświadczenie może złożyć rodzic ucznia lub opiekun prawny (Załącznik nr 1), a w przypadku ucznia pełnoletniego należy złożyć Oświadczenie Ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność (Załącznik nr 2).

Uczniowie szkół dla dorosłych i studenci nie są uprawnieni do otrzymania wsparcia.

Zgodnie z regulaminem należy spełnić łącznie następujące warunki:

– uczeń zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PPGR) lub występowało na terenie gminy mienie/nieruchomość PPGR, w tym nieruchomości zamieszkiwane przez byłych pracowników PPGR;

-uczeń jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie /opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

– uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w latach 2020, 2021, 2022 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub ze środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Do wniosku należy złożyć następujące dokumenty:

1) Dokument potwierdzający pokrewieństwo w linii prostej (np. akt urodzenia, akt ślubu, akt zgonu);

2) Dokument potwierdzający zatrudnienie krewnego w PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, książeczka/legitymacja ubezpieczeniowa z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z archiwum zakładowego, zaświadczenie z ZUS/KRUS, akt notarialny odkupienia mieszkania  po PGR przez pracownika PGR);

3) Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3

4) Zaświadczenie szkolne – Załącznik nr 4

5) Zaświadczenie z ARiMR o nieotrzymaniu sprzętu komputerowego.

6) Oświadczenie uzupełniające – Załącznik nr 5

 

Załączniki – wersja pdf

 

WAŻNA INFORMACJA

Formularze należy drukować w kolorze. Druki można pobrać w Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol