Konsultacje z mieszkańcami w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030

Zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art.6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U.2023.225 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą XXXIV/268/2021 Rady Gminy Księżpol z dnia 30 grudnia 2021 r. „w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji (DZ. URZ. WOJ. LUB. Z dn. 31.01.2022, Poz. 556)”.

Zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Księżpol oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030

Ewentualne opinie, wnioski wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 6 marca 2023 r. do 11 kwietnia 2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/wniosków należy:

przesłać na adres mailowy: info@ksiezpol.pl

przesłać poprzez platformę EPUAP lub

pocztą na adres: Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol

dostarczyć do Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol

Informujemy również, że w ramach konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030 zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne, które odbędą się:

9 marca 2023r. o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu, ul. Biłgorajska 9, 23-415 Księżpol,

w razie dużego zainteresowania zorganizowane zostanie dodatkowe spotkanie konsultacyjne, a jego termin zostanie ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Księżpol, na stronie internetowej Gminy Księżpol https://ksiezpol.pl/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Księżpol.

 

Program spotkań konsultacyjnych zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030, a następnie możliwość zgłaszania opinii i wniosków, a także możliwość dyskusji z ekspertami i członkami zespołu opracowującego dokument.

 

Szczegóły dostępne na stronie BIP: https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1851724