Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021-2027

Zaproszenie na konsultacje społeczne projektu
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja
na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Księżpol zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 1. Celem konsultacji społecznych jest podanie do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii, zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu, o którym mowa w ust. 1
 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 21 lutego 2024 r. do dnia 26 marca 2024 r.
 3. Konsultacje obejmą teren Gminy Księżpol.
 4. Konsultacje będą przeprowadzone w następujących formach:
  1. zbierania uwag w postaci papierowej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii ZIT MOF Biłgoraja wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko udostępnionego w czasie trwania konsultacji wraz z projektem Strategii i Prognozą oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Księżpol, na stronie internetowej  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biłgoraja,
  2. zbierania uwag w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag do projektu Strategii ZIT MOF Biłgoraja wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko udostępnionego w czasie trwania konsultacji wraz z projektem Strategii i Prognozą oddziaływania na środowisko na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biłgoraja,
  3. otwartego spotkania konsultacyjnego, przeprowadzonego dnia 5 marca 2024 r. o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Biłgoraja,
  4. zbierania uwag w formie ustnej do protokołu podczas spotkania konsultacyjnego lub w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol.
 5. Projekt Strategii ZIT MOF Biłgoraja wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dostępne będą w dniach od 21 lutego 2024 r. do 26 marca 2024 r.:
  1. w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej https://umbilgoraj.bip.e-zeto.eu/
  2. w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Księzpol https://ksiezpol.pl,
  3. w wersji papierowej, do wglądu, w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.
 6. Uwagi do projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko można składać za pośrednictwem formularza zgłaszania uwag w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2024 r. (decyduje data wpływu):
  1. drogą elektroniczną na adres: zit@bilgoraj.pl
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,
  3. osobiście, w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,
  4. ustnie do protokołu podczas spotkania konsultacyjnego lub w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, pok. 12.
 7. Osobami upoważnionymi do przeprowadzenia konsultacji oraz do udzielania informacji o przedmiocie i przebiegu konsultacji są pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Księżpol.
 8. Niezwłocznie po zakończeniu procesu konsultacji sporządzony zostanie raport z konsultacji społecznych zawierający zestawienie zgłoszonych uwag merytorycznych oraz podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Informacja zostanie opublikowana za pośrednictwem strony internetowej Gminy Księżpol https://ksiezpol.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Księżpol https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Biłgoraja https://umbilgoraj.bip.e-zeto.eu/.

1. Zarządzenie Wójta Gminy Księżpol Nr 25/2024 (PDF)
2. Załącznik do Zarządzenia Nr 25/2024 (PDF)
3. Projekt Strategii ZIT MOF Biłgoraja na lata 2021 – 2027 (PDF)
4. Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii ZIT MOF Biłgoraja (PDF)
5. Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii ZIT MOF Biłgoraja wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (DOCX)

 

Raport z konsultacji społecznych Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biłgoraja na lata 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (PDF)