Gmina Księżpol zakończyła realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków Gmina Księżpol wykorzystała całość otrzymanego wsparcia finansowego na realizację zadnia pn. „Doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu”.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 100 tys. zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 80 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu. W tym celu zostało zakupione wyposażenie stołówki szkolnej, które w dużym stopniu podniosło standard przygotowywanych posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Księżpol.
Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji Szkoły Podstawowej poprzez stworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłków w trakcie pobytu w szkole.