Obchody Święta Konstytucji 3 Maja

REGULAMIN RAJDU ROWEROWEGO

SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ GMINY KSIĘŻPOL

 1. Cele rajdu:
 1. Poznanie miejsc pamięci historycznej w gminie Księżpol.

 2. Utrwalenie wiedzy historycznej o ważnych wydarzeniach i miejscach pamięci na ziemi księżpolskiej.

 3. Propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,

 4. Promocja walorów turystycznych, ważnych kulturowo i historycznie poprzez rekreację.

 5. Propagowanie zasad bezpiecznego ruchu drogowego.

 1. Organizatorzy rajdu:
 1. Wójt Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska12, 23-415 Księżpol
 2. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol,
 1. Termin rajdu oraz trasa przejazdu:

3 maja 2022r (wtorek).

Księżpol – Borki – Zynie – Zanie – Majdan Stary – Majdan Nowy– Lipowiec Stary.

Długość trasy ok 20 km.

Uczestnicy przejazdu mogą dołączać na każdym jego etapie.

 1. Organizacja rajdu:
 1. Zbiórka – parking przy Cmentarzu Parafialnym w Księżpolu

 2. Trasa przejazdu:

Cmentarz Parafialnym w Księżpolu – KOPIEC z okresu I wojny światowej

Borki

Zanie – mogiła nieznanych partyzantów

Majdan Stary – kamień i krzyż w miejscu mordu mieszkańców

Majdan Stary – pomnik ofiar pacyfikacji przy kościele parafialnym

Stary Lipowiec – mogiła rodziny Kusiaków pomordowanych za pomoc Żydówce

 1. Meta – Stary Lipowiec – pomnik pomordowanych mieszkańców Starego Lipowca

 1. Zasady zachowania uczestników rajdu rowerowego:
 1. Rajd rowerowy będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego,

 2. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania obowiązków uczestnika oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom Organizatora rajdu

 3. Uczestnicy rajdu powinni posiadać sprzęt dostosowany do warunków jazdy w terenie (zalecany jest rower na grubych oponach).

 4. Uczestnicy rajdu zobowiązani do posiadania sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, kamizelki odblaskowej i kasku

 5. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość miedzy rowerami 3-5 m. Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15. Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny,

 6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany,

 7. Na trasie zabrania się:

 • spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

 • zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych,

 • niszczenia przyrody,

 • indywidualnej jazdy rowerem bez opiekuna (osoby niepełnoletnie),

 • głośnego zachowywania się,

 • zbaczania z trasy Rajdu bez zgody Organizatora.

 1. Odpowiedzialność organizatora
 1. Organizatorzy Rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.

 2. Udział w rajdzie rowerowym jest dobrowolny i każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników,

 4. Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników,

 1. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnicy Rajdu startują na własną odpowiedzialność

 2. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody

 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy w ramach rajdu rowerowego.

 4. Wszyscy uczestnicy startujący w Rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora,

 5. Udział w rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 6. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z klauzulą informacyjną zawartą w punkcie VIII niniejszego regulaminu dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

 1. Klauzula informacyjna

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – UCZESTNIK RAJDU

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, ul Biłgorajska12, 23-415 Księżpol, dalej zwany „Administratorem”.

 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: email: biuro@myszkowiak.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w wydarzeniu kulturalno-sportowym organizowanym przez Administratora, oraz na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych Organizatora.

 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. art. 6 ust 1 lit. e RODO – w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

 2. art. 6 ust 1 lit. b – w celu zawarcia i realizacji umów

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.

 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 1. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,

 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia.
 3. przez okres niezbędny, wynikający z realizacji umów.
 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. przenoszenia danych,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

 6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;

  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 2. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.