Zapraszamy do udziału w Festiwalu Tradycji „Tanwiska”

REGULAMIN

Festiwal Tradycji „Tanwiska”
Natura – Muzyka – Folklor

§ 1.
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Festiwalu Tradycji „Tanwiska” są Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, 23-415 oraz Prywatna Szkoła Podstawowa w Biłgoraju, ul. Włosiankarska 13, 23-400, zwane w dalszej części Organizatorem.
2. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad dla Festiwalu Tradycji
„Tanwiska”, zwanego w dalszej części również Festiwalem.

§ 2. Cel
1. Celem Festiwalu Tradycji “Tanwiska” jest prezentacja oraz popularyzacja muzyki ludowej oraz wywodzącej się z folkloru polskiego, a także promowanie tradycji muzycznych związanych ze śpiewem oraz grą na instrumentach, w celu zachowania i przekazywania dziedzictwa kulturowego.
2. Propagowanie treści związanych z tradycją i kulturą ludową, szczególnie województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz kształcenie wrażliwości na folklor.
3. Prezentacja dorobku artystycznego młodych artystów, zwiększenie zainteresowania folklorem oraz przekazywanie wartości i tradycji regionalnych.
4. Aktywizacja i integracja osób niepełnosprawnych.
5. Wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli.

§ 3.
Festiwal
1. Festiwal Tradycji „Tanwiska” skierowany jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z terenu województwa lubelskiego i podkarpackiego
2. Festiwal ma charakter konkursu.
3. Termin Festiwalu wyznaczony jest na niedzielę, 11 czerwca 2023 roku.
4. Miejscem prezentacji konkursowych jest plaża przy moście na rzece Tanwi w Kucłach.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia wystąpień konkursowych do Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu (ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol) w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych w dniu odbywania się Festiwalu Tradycji “Tanwiska”.

§ 4.
Zgłoszenia
1. Uczestnikami Festiwalu mogą być osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego
2. Do Festiwalu mogą być zgłoszeni soliści lub zespoły w poszczególnych kategoriach:

1. Wokalna
1.1. Soliści:
1.1.1.1. dzieci do lat 7,
1.1.1.2. 8 – 15 lat,
1.1.1.3. 16 -20 lat,
1.2. Zespoły/ kapele – bez podziału na kategorie wiekowe, członkami zespołów mogą być osoby mające maksymalnie 35 lat.

2. Instrumentalna
2.1. Soliści:
2.1.1.1. dzieci do lat 7,
2.1.1.2. 8 – 15 lat,
2.1.1.3. 16 -20 lat,
2.2. Zespoły/ kapele – bez podziału na kategorie wiekowe, członkami zespołów mogą być osoby mające maksymalnie 35 lat.

3. Do udziału w Festiwalu Tradycji „Tanwiska” zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami, np.: uczniowie szkół z zespołami integracyjnymi, wychowankowie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, itp.)
4. Każdy uczestnik może brać udział tylko w jednej kategorii.
5. Podmioty uprawnione do zgłaszania uczestników:
a. Instytucje kultury i oświaty,
b. Jednostki samorządu terytorialnego,
c. Organizacje pozarządowe działające w sferze kultury,
d. Inne osoby prawne, (np. stowarzyszenia oraz organizacje nieposiadające osobowości prawnej).
6. Instytucja delegująca może zgłosić po jednym podmiocie wykonawczym w każdej z kategorii i podkategorii wymienionych w § 4, pkt. 1 i 2 niniejszego regulaminu, dlatego zaleca się przeprowadzenie wstępnych eliminacji wewnętrznych.
7. Termin zgłaszania kandydatur do Festiwalu Tradycji „Tanwiska” upływa
30 maja 2023 roku.
8. Udział w Festiwalu Tradycji „Tanwiska” jest bezpłatny.
9. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie Organizatorom formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku wraz z obowiązkiem informacyjnym (załącznik nr 2), a także niezbędnych plików muzycznych, o których mowa w § 5, pkt. 6 i 7 niniejszego regulaminu. Formularz należy wypełnić czytelnie wielkimi literami, nie pomijając żadnej z wymaganych informacji.
10. Wypełniony formularz zgłoszeniowy, zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z obowiązkiem informacyjnym, a także niezbędne pliki muzyczne należy wysłać drogą elektroniczną, na adres e-mail: gok@ksiezpol.pl, w tytule: Zgłoszenie – Festiwal Tradycji „Tanwiska” lub pocztą tradycyjną, na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu ul. Biłgorajska 12
23-415 Księżpol
z dopiskiem: Zgłoszenie – Festiwal Tradycji „Tanwiska”.
11. Więcej informacji na temat zgłoszeń oraz Festiwalu można uzyskać pod numerem telefonu: 84 687 74 20 (wew. 28) lub e-mail: gok@ksiezpol.pl.
12. Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje termin dostarczenia zgłoszenia do Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.
13. Zgłoszenia złożone w innej formie niż określono w niniejszym regulaminie nie zostaną uwzględnione.
14. Rezygnację z udziału w konkursie należy zgłosić Organizatorom niezwłocznie, pisemnie, pocztą tradycyjną lub mailowo, na adres służący do rekrutacji uczestników.
15. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z posiadaniem przez uczestnika i jego opiekuna artystycznego uregulowanych należności autorskich w ZAIKS.

§ 5.
Prezentacje konkursowe
1. Każdy wykonawca prezentuje dwa utwory nieprzekraczające łącznego czasu 10 minut, odwołujące się do polskiej muzyki ludowej.
2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia prezentacji do jednego utworu.
3. Regulamin zakłada prezentację repertuaru o wyraźnym charakterze folklorystycznym lub folkowym. Ze względu na zanikanie lokalnych form kultury ludowej zachęca się wykonawców do skupienia się na utworach regionalnych, obrzędowych, wywodzących się z terenu województwa lubelskiego.
4. Sugeruje się, by w programie występu znalazły się utwory zróżnicowane gatunkowo.
5. Dopuszczone są prezentacje a capella, z towarzyszeniem instrumentu, akompaniatorem lub z podkładami w formie elektronicznej.
6. W przypadku korzystania ze ścieżek muzycznych: półplaybacków, podkładów, itp. w prezentacji konkursowej, do zgłoszenia należy dołączyć pliki muzyczne i wysłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym i klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez pocztę elektroniczną, jako załącznik lub pocztą tradycyjną na nośniku: pendrive lub płycie CD.
7. Ścieżki stanowiące podkład, wysłane wraz ze zgłoszeniem powinny występować w formacie .mp3 oraz jakości 320 kb/s (w razie sytuacji awaryjnej wskazanym jest posiadanie ze sobą podkładu na nośniku USB w dniu Festiwalu Tradycji
„Tanwiska”).
8. Zapewnienie instrumentarium niezbędnego do wykonania prezentacji konkursowej leży po stronie uczestnika konkursu i instytucji zgłaszającej,
9. Uczestnicy są zobowiązani do przygotowania prezentacji adekwatnie do tematyki festiwalu i kategorii, w której prezentują swoje umiejętności.
10. Organizatorzy oraz Jury zachęcają do występowania w stroju ludowym oryginalnym, bądź stylizowanym w czasie prezentacji konkursowych oraz całego dnia, w którym odbywa się Festiwal Tradycji „Tanwiska”. W przypadku braku stroju tradycyjnego możliwe jest zaprezentowanie programu w stroju zwyczajnym – odświętnym.

§ 6. Ocena
1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje niezależne i kompetentne Jury, powołane przez Organizatorów.
2. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
a. dobór repertuaru,
b. poziom warsztatu wykonawczego,
c. umiejętności,
d. ogólny wyraz artystyczny.

3. Decyzją Jury zostaną wyłonione i nagrodzone podmioty wykonawcze w każdej z przewidzianych kategorii.
4. Każdy uczestnik Festiwalu Tradycji „Tanwiska” otrzyma pamiątkowy dyplom.
5. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega zmianie.
6. Laureaci Festiwalu zobowiązani są także do innych niż konkursowe występów w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatorów.
7. Wyniki zostaną podane w dniu przesłuchań konkursowych, po odbytym konkursie i naradzie Jury.

§ 7.
Postanowienia końcowe
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokumentacji audiowizualnej prezentacji konkursowych oraz udostępniania ich w celach informacyjno-promocyjnych na stronach związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej w Biłgoraju.
2. Kolejność prezentacji konkursowych ustalają Organizatorzy.
3. Zapewnienie nagłośnienia oraz niezbędne kwestie techniczne związane z organizacją Festiwalu leżą po stronie Organizatorów.
4. Koszty związane z udziałem w konkursie pokrywają placówki delegujące, bądź sami uczestnicy.
5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Festiwalu Tradycji
„Tanwiska”, a także wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika/ów zgodnie z RODO.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność

załącznik nr 1

Zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku-obowiazek-informacyjny-Festiwal-Tradycji-„Tanwiska-2022