OGŁOSZENIE KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z przepisami art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 roku Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r. poz. 339 ze zm.) i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Ustawa prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024, poz.54 ze zm.) oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Księżpol nr 161/2023 z dnia 29.12.2023 r.

wzywa się właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejscowości :

 

Borki Budzyń Gliny Kamionka
Księżpol Kulasze Majdan Nowy Majdan Stary
Marianka Markowicze Nowy Lipowiec Pawlichy
Przymiarki Rakówka Rogale Stare Króle
Stary Lipowiec Zanie Zawadka Zynie

 

nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej do okazania następujących dokumentów za okres ostatnich 12 miesięcy:

  • umowy na wywóz nieczystości ciekłych,
  • dowodów uiszczenia opłat wywozu nieczystości ciekłych,

Dokumenty powinny zostać okazane osobiście w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, pok. nr 11 w dniach od 15 kwietnia 2024r do 14  czerwca 2024r.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol
właściciele nieruchomości:

  • zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
    z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia:

    • w gospodarstwie jednoosobowym nie rzadziej niż raz na pół roku
    • w gospodarstwie wieloosobowym nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
  • zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok, chyba że producent zaleca inaczej.

Ponadto informuję, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny do 5 000,00 zł.

Informacja nie dotyczy nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej.