Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert

Wójt Gminy Księżpol ogłasza otwarte konkury ofert w zakresie:

  1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
  2. działalności na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Szczegółowe informacje dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Księżpol poprzez powyższe odnośniki.