Informacja Wójta Gminy Księżpol

Informacja Wójta Gminy Księżpol z dnia 25 październik 2022 r. dotycząca przedłużenia terminu do załatwienia spraw z zakresu wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – innych niż dodatki węglowe.

 

Wójt Gminy Księżpol działając na podstawie art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 r o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), w związku z art. 36 § 1 i § 2, art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (t j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zawiadamia, że nie jest możliwe dochowanie przez organ terminu wynikającego z art. 24 ust. 14 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, tj. rozpoznanie i wypłata dodatków w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wypłata dodatków jest zadaniem zleconym Gminie Księżpol, a jego realizacja zależy od otrzymania środków od Wojewody Lubelskiego. Gmina Księżpol złożyła zapotrzebowanie na ww. środki w terminie określonym przez Wojewodę, tj. 4 października 2022 r., jednak do dnia 25 października 2022 r. ich nie otrzymała, co uniemożliwia realizację wypłat dodatków.

Przekazanie informacji oraz wypłata dodatków nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków na realizację tego zadania oraz ujęciu tych środków w planie finansowym gminy.

Jednocześnie realizując obowiązek wynikający z art. 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się o prawie do wniesienia ponaglenia.