Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych

W związku z realizacją projektu pn.: „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” POIS.02.04.00-00-0191/16 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, uprzejmie informuję że na terenie Państwa Gminy będą prowadzone inwentaryzacje przyrodnicze.

Głównym celem projektu jest uzupełnienie wiedzy przyrodniczej dotyczącej rozmieszczenia siedlisk i gatunków oraz stanu ich zachowania (inwentaryzacje terenowe) wynikające z dokumentów planistycznych oraz innych zdiagnozowanych potrzeb a także stworzenie systemu informatycznego – Bank Danych o Zasobach Przyrodniczych, za pomocą którego zostanie zwiększony dostęp do wyników inwentaryzacji przyrodniczych w kraju.

Prace terenowe będą prowadzone na obszarze Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008, położonym na terenie gminy Księżpol. Inwentaryzacja terenowa zostanie przeprowadzona pod kątem uzupełnienia stanu wiedzy dla wszystkich przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 Puszcza Solska PLB060008.

 

Uprzejmie proszę o zawiadomienie o pracach terenowych sołtysów wsi, które położone są
w granicach obszaru Natura 2000.

 

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie:

Panią Kamilą Walczak (tel. 81-71-06-524, e-mail: kamila.walczak.lublin@rdos.gov.pl) oraz
Panią Emilią Szewczyk (tel. 81-71-06-524, e-mail: emilia.szewczyk.lublin@rdos.gov.pl).