OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

o naborze kandydata na wolne stanowisko:

instruktor tańca

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu

ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol

ogłasza nabór na stanowisko: instruktor tańca w ramach projektu „Księżpol i Kristinopol: etno + geo = perspektywa ” dofinansowanego w ramach Programu Transgranicznego Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020

miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmująca okres 12.04.2021- 31.05.2021 czas trwania 12 godzin)

I. Wymagania niezbędne:

– wykształcenie instruktora tańca

– stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na w/w stanowisku;

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność;

II. Wymagania dodatkowe:

– doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

– przynajmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe;

– kierowanie zespołami ludzkimi;

– wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, kreatywność, komunikatywność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

– przygotowanie materiału tanecznego z zakresu tańca tradycyjnego;

– nauka tańca tradycyjnego;

IV. Wymagane dokumenty:

– życiorys (CV),

– list motywacyjny;

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania);

– kserokopia dokumentów poświadczająca wykształcenie z oświadczeniem kandydata o zgodności kopii z oryginałem;

– oświadczenie kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz braku postępowania karnego wobec kandydata (formularz do pobrania);

– oświadczenie kandydata potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalające na zatrudnienie na w/w stanowisku (formularz do pobrania);

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (formularz do pobrania).

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

– Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów z dopiskiem „Instruktor tańca” na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol

w terminie do dnia 07.04.2021 roku do godz. 13.00;

– aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane;

– nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VII. Dodatkowe informacje:

– do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926);

– lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz na stronie internetowej www.ksiezpol.pl w zakładce Kultura i Sport.

Formularze do pobrania:

– kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

– wzór oświadczenia kandydata o niekaralności oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

– wzór oświadczenia o stanie zdrowia;

– wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu

/Natalia Kyc/

 

kwestionariusz_osobowy-1-1

oswiadczenie_niekaralnosc-1-1