Świadczenia Dobry Start

ŚWIADCZENIE „DOBRY START”

„Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny z terenu gminy Księżpol – bez względu na dochód rodziny. 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku (jednorazowo) w związku z rozpoczęciem roku szklonego dzieciom uczęszczającym do:

– szkoły podstawowej,

– dotychczasowych gimnazjum,

– szkoły ponadpodstawowej,

– dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych

(z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoły artystycznych, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szklono wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) do ukończenia przez nie  20 roku życia.

Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenia do ukończenia 24 roku życia.

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje ?

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuję na dziecko:

– uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek.

Może to zrobić: rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, pełnoletnia osoba ucząca się w szkoły (niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.)

Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie „Dobry Start”  przyjmowane będą i realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu.

Wnioski będą przyjmowane:

– od 1 lipca  online – drogą elektroniczną,

– od 1 sierpnia papierowo – drogą tradycyjną.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu rodziny świadczenie „Dobry Start” otrzymają do 30 września.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach  ustalenie prawa i wypłata przysługującego świadczenia  nastąpi w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku.

Wnioski złożone po upływie terminu( czyli po  30 listopada ) pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Pytania i odpowiedzi dot. Programu Dobry Start

Wzór wniosku o świadczenie dobry start

Sprawdź gdzie złożyć wniosek

Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start

Jak złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line

Materiały informacyjne – Dobry Start

Akty prawne dot. Programu Dobry Start