Wilk Canis lupus

Urząd Gminy Księżpol w związku z rosnącą w ostatnim czasie, na terenie kraju, liczbą doniesień na temat sytuacji niebezpiecznych z udziałem wilka Canis lupus informuje, że gatunek ten jest objęty ochroną ścisłą na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 t.j. ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 r. poz. 2183 ze zm.). Podlega również ochronie według przepisów Unii Europejskiej. Zwiększenie populacji tego gatunku, zasiedlanie nowych terenów i pojawianie się osobników wilka w sąsiedztwie siedzib ludzkich wiąże się z możliwością wystąpienia sytuacji konfliktowych obejmujących w szczególności szkody powodowane przez ten gatunek, jak i zagrożenie bezpieczeństwa ludzi. Wilk jest drapieżnikiem, który z racji swoich uwarunkowań może być niebezpieczny dla człowieka, jednak z reguły boi się ludzi i unika z nimi kontaktu. Spotkania na linii człowiek- wilk mają charakter incydentalny i na ich podstawie nie należy podejmować pochopnych działań zmierzających np. do eliminacji osobników, w sytuacjach kiedy nie jest to zasadne.
Wszystkie niebezpieczne sytuacje powinny jednak wymagać wyjaśnienia, a przede wszystkim natychmiastowej reakcji.
Wilki zabijają również zwierzęta hodowlane, szczególnie owce, krowy i kozy wynika to z faktu występowania pastwisk zwierząt gospodarskich w obrębie terytorium wilków. Szkody wyrządzane przez wilki mogą być znaczne i zgodnie z art. 126 ustawy o ochronie przyrody odpowiada za nie Skarb Państwa. Szacowania szkody i wypłacenia odszkodowania dokonuje zgodnie z procedurą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska na wniosek poszkodowanego.
Formularze wniosków o wypłatę odszkodowania znajdują się na stronie internetowej RDOŚ w Lublinie pod adresem:
http://bip.lublin.rdos.gov.pl/oledziny-i-szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-bobry
https://edrzwi.rdos.lublin.pl/katalog-formularzy/
Ponadto informujemy, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie od wielu lat udziela wsparcia zainteresowanym osobom odnośnie zabezpieczenia mienia przed szkodami powodowanymi przez bobra europejskiego Castor fiber, a od 2020 roku podjęto także współdziałanie w zakresie zabezpieczenia przed wilkami.
Niezależnie od powyższego należy mieć świadomość, że obowiązkiem właściciela jest dbałość o swój majątek i podejmowanie czynności w celu uniknięcia szkody lub zminimalizowania ich jej rozmiarów.
Więcej informacji i materiałów dotyczących wilka dostępnych jest na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gdos/jak-odpowiednio-reagować-na-incydenty-z-udzialem-wilkow-informacje-dla-gmin