Zapraszamy do udziału w rekrutacji do projektu „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol ”

Zapraszamy do udziału w procesie rekrutacji do projektu pn. „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol” nr FELU.10.03-IZ.00-0080/23. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu  Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2024 r. do 31.08.2025 r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane  następujące działania:

 1. Organizacja i realizacja dodatkowej oferty mi. zajęcia  rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pomoc zajęcia rozwijające umiejętności, wyjazdy edukacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje dotyczące zielonej transformacji.
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 4. Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły.
 5. Rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego.
 6. Doskonalenie zawodowe nauczyciel w tym w ramach szkoły ćwiczeń ze Szkół Podstawowych.

Projekt skierowany jest do

 1. uczniów szkół podstawowych kl. I – VIII z terenu gminy Księżpol,
 2. nauczycieli pracujących w szkołach podstawowych na terenie gminy Księżpol,
 3. rodziców/opiekunów prawnych dzieci objętych wsparciem w projekcie.

Regulamin rekrutacji  dostępny jest na stronie internetowej gminy (pobierz PDF), w biurze projektu Centrum Usług Wspólnych Gminy Księżpol w Księżpolu , ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol tel. 84 6877429, w szkołach oraz na stronach internetowych szkół tj.:

 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu ul. Biłgorajska 11, 23-415 Księżpol tel. 84 6877404https://zsksiezpol.szkolna.net/

Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym Majdan Stary 21, 23-414 Majdan Stary  tel. 84 6851989 http://spmajdanstary.szkolnastrona.pl

 Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym Korchów Pierwszy 86B, 23-415 Księżpol https://spkorchow.superszkolna.pl

 Szkoły Podstawowej w Rakówce, Rakówka 1, 23-415 Księżpol https://sprakowka.edupage.org

 

Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 07.03.2024 r. – 15.03.2024 r.

Dokumenty należy składać w szkołach lub w biurze projektu.

Nabór uczestników projektu prowadzony będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych.

 

Wartość  projektu wynosi 855 397,43 zł  z czego: 

 • wysokość środków z Funduszy Europejskich wynosi 727 087,81 zł
 • wysokość datacji celowej z budżetu państwa wynosi    42 769,87 zł  

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie