Uroczyste podpisanie umów

20 lutego, 2024 2:38 pm Published by

20 lutego 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie miało miejsce uroczyste podpisanie i wręczenie umów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Wśród beneficjentów działania 10.3 Kształcenie ogólne, jako jedyna z powiatu biłgorajskiego, znalazła się także gmina Księżpol.

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol”. Projekt opiewa na kwotę ponad 855 tys. zł, z czego prawie 770 tys. zł wynosi dofinansowanie. Wkład własny w wysokości 85 tys. zł zostanie wniesiony w postaci udostępnienia sal na zajęcia. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski.

Celem projektu jest wsparcie dla 371 uczniów czterech szkół podstawowych z terenu gminy Księżpol. Będzie to rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, wsparcie dostępu do wysokiej jakości kształcenia oraz rozwijanie niezbędnych zawodowych kompetencji. W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia artystyczne, zajęcia z robotyki, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, zajęcia wyjazdowe, gry i zabawy językowe, warsztaty i inne. Oprócz tego uczniowie będą mieć zapewnione doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zajęcia logopedyczne. W szkołach powstaną sale dostosowane do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, będą wyposażone pracownie matematyczne, informatyczne, językowe, przyrodnicze, historyczne oraz zakupione roboty edukacyjne.

Także nauczyciele będą mieć możliwość doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie szkoleń, kursów i studiów podyplomowych.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Punkt Konsultacyjny „SOS Rodzinie” w Księżpolu

19 lutego, 2024 9:13 am Published by

Szanowni Państwo! W lutym bieżącego roku w rozpoczął swoją działalność Punkt Konsultacyjny „SOS Rodzinie” w Księżpolu. Punkt mieści się w sali na parterze Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu przy ul. Biłgorajskiej 9. Dyżury są w każdy czwartek (zapisy telefonicznie: Koordynator Programu „SOS Rodzinie” Marta Kimak – 882 133 390 Joanna Szot – Kania 532 451 678, Monika Myszak 882 133 389).

 Program „SOS Rodzinie” od 15 lat współpracuje z rodzinami na terenie powiatu Biłgorajskiego, celem wspierania dzieci i rodzin borykających się z różnymi trudnościami. Współpraca z Programem “SOS Rodzinie”  jest całkowicie dobrowolna,  bezpłatna i oparta wyłącznie na wzajemnym porozumieniu między pracownikiem a rodziną.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Komunikat informujący o ruchach pojazdów wojskowych w czasie ćwiczeń pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER – 24 i DRAGON – 24

16 lutego, 2024 12:10 pm Published by

Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER – 24 i DRAGON – 24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia  Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń ! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

W I połowie 2024r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER – 24  (STDE-24). W RAMACH ĆWICZEŃ STDE – 24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE – 24 będzie ćwiczenie z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON – 24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

STDE – 24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

 

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

Dofinansowanie dla Gminy Księżpol na realizację projektu pt.: „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol”

14 lutego, 2024 3:02 pm Published by

Dofinansowanie dla Gminy Księżpol w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

 

Gmina Księżpol otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 na realizację projektu pt.: „Włączająca, wysokiej jakości edukacja na terenie Gminy Księżpol”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane  następujące działania:

 1. Organizacja i realizacja dodatkowej oferty dydaktycznej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijającej talenty i zainteresowania uczniów.
 2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.
 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 4. Dostosowanie szkół i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym upowszechnienie modelu dostępnej szkoły.
 5. Rozwój umiejętności uczniów poprzez wsparcie potencjału dydaktycznego.
 6. Doskonalenie zawodowe nauczyciel w tym w ramach szkoły ćwiczeń ze Szkół Podstawowych.

 

Głównym celem projektu jest wsparcie równego dostępu do wysokiej jakości, włączającego kształcenia, dostosowania czterech szkół podstawowych na terenie Gminy Księżpol do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych, umiejętności podstawowych, przekrojowych i zawodowych niezbędnych na rynku pracy.

 

Projekt realizowany będzie w czterech  szkołach podstawowych na terenie Gminy Księżpol:

 • w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu,
 • w Szkole Podstawowej im. Zofii Krawieckiej w Majdanie Starym,
 • w Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym,
 • w Szkole Podstawowej w Rakówce.

 

Grupą docelową są uczniowie, rodzice uczniów objętych wsparciem oraz nauczyciele ze szkół objętych wsparciem.

Efektem realizacji projektu będzie wsparcie 4 szkół podstawowych, wsparcie  371 uczniów w tym 193 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wsparcie 90 rodziców/opiekunów prawnych uczniów oraz doskonalenie zawodowe 35 nauczycieli.

 

Okres realizacji projektu od 12.02.2024 do 31.08.2025 r.

 

Wartość  projektu wynosi 855 397,43 zł, z czego wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 769 857,68 zł.

 

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

Nabór wniosków na zajęcia dodatkowe dotyczące projektu „Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol”

14 lutego, 2024 9:54 am Published by

 

Wójt Gminy Księżpol ogłasza nabór wniosków skierowany do uczniów klas 1-8 uczęszczających do szkół podstawowych  mieszkających lub uczących się na terenie gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie lubelskim lub z obszaru objętego projektem na zajęcia dodatkowe dotyczące projektuRozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol w ramach programu operacyjnego: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet X Lepsza edukacja, Działanie 10.3 Kształcenie ogólne.

Celem głównym projektu jest nabycie lub rozwijanie kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wsparcie uzdolnień i zainteresowań 90 uczniów szkół podstawowych poza edukacją formalną z obszaru gminy Księżpol. Projekt realizowany będzie w okresie  do XII 2024 roku.

W ramach projektu przewidziane są zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych, obejmujące dwa zadania:

Zadanie 1. AKADEMIA CYFRZAKÓW. Program wsparcia rozwijania kompetencji cyfrowych , umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną, w tym:

 • Zajęcia grupowe w ramach AKADEMIA CYFRZAKÓW- 24 godziny dydaktyczne dla 90 uczniów.
 • Coaching szkoleniowy – zajęcia indywidualne w formie coachingu szkoleniowego: 6 h zegarowych dla każdego uczestnika projektu
 • Mentoring edukacyjny – indywidualne wspieranie postępów uczestnika projektu w rozwijaniu kompetencji cyfrowych w kontekście zainteresowań: 6 h zegarowych dla każdego uczestnika projektu.

 

Zadanie 2. Walidacja kompetencji cyfrowych.

Walidacja nabytych kompetencji cyfrowych (1 h zegarowa x uczestnik x 2 ekspertów, łącznie 90 godzin). Walidacja tj. weryfikacja nabytych kompetencji cyfrowych będzie miała na celu sprawdzenie czego nauczył się uczestnik, czy określone kompetencje cyfrowe zostały osiągnięte a zainteresowania ukierunkowane. Wynik walidacji zostanie omówiony z uczestnikiem projektu i rodzicem/opiekunem ucznia.

Na zajęciach grupowych w ramach Akademii Cyfrzaków dla wszystkich uczestników projektu przewidziana jest usługa cateringu (napoje, przekąski).

W programie zajęć wykorzystany zostanie standard kompetencji cyfrowych w zakresie wybranych tematów z pięciu obszarów ramy „DigComp”. Na zajęciach w szczególności będą realizowane następujące moduły:

– Komunikacja z wykorzystaniem technologii cyfrowych;

– Netykieta. Świadomość norm zachowania oraz właściwe postępowanie (know-how) podczas wykorzystania technologii cyfrowych;

– Tworzenie treści cyfrowych. Tworzenie i edycja treści cyfrowych w różnych formatach;

– Bezpieczeństwo. Narzędzia służące ochronie;

– Protecting health and well-being. Umiejętność unikania zagrożeń zdrowotnych i zagrożeń dla dobrostanu fizycznego i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych.

Projekt jest zorganizowany w sposób dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając im pełen dostęp do udziału w projekcie. Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równości szans kobiet i mężczyzn.

Uczeń zainteresowany udziałem w projekcie musi spełnić kryteria kwalifikowalności, uprawniające do udziału w projekcie zgodnie z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Rozwój kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną w Gminie Księżpol” .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie proszone są o wypełnienie „Formularza zgłoszeniowego  uczestników projektu” – załącznik nr 1, wraz z pozostałymi załącznikami, załączenie wymaganych dokumentów i złożenie kompletu w Biurze Realizatora Projektu tj. w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol.

Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły i otwarty, do momentu zrekrutowania 90 osób w podziale na 6 grup. Osoby, które zgłoszą się do projektu zostaną zrekrutowane na podstawie spełniania kryteriów formalnych, określających spełnianie wymogów grupy docelowej, na podstawie złożonych dokumentów. Z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia zostanie zawarta umowa o udziale w projekcie.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKÓW PROJEKTU – UCZEŃ

Załącznik nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – Zgoda Rodzica/Opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w projekcie

Załącznik nr  4 – Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Załącznik nr 5 – Wykaz wymaganych do dostarczenia, niezbędnych dokumentów potwierdzających spełnienie przez uczestnika projektu kryterium kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

Gmina Księżpol odbierze azbest od mieszkańców!

12 lutego, 2024 12:38 pm Published by

Gmina Księżpol otrzymała środki finansowe na odbiór wyrobów azbestowych w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych.

Realizowany projekt dotyczy Mieszkańców Gminy Księżpol którzy:

 • zrealizowali umowę z ARIMR w ramach Działania A1.4.1 Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności NABÓR WNIOSKÓW NR A1.4.1.KPO_5/22/01. – 2022 R. i otrzymali zwrot poniesionych kosztów za wymianę pokrycia dachu.

Osoby które spełniają w/w warunek i chcą aby Gmina odebrała z ich posiadłości azbest, proszeni są o złożenie oświadczeń  w Urzędzie Gminy Księżpol o zrealizowaniu umowy.

Dokumenty dostępne  w Urzędzie Gminy Księżpol oraz na stronie internetowej (do pobrania poniżej)

Oświadczenie dotyczące posiadanego azbestu

Oświadczenie o zrealizowaniu umowy zawartej z ARIMR

Oświadczenie o otrzymanej/nie otrzymanej pomocy

Formularz informacji de minimis

 

Oświadczenia prosimy składać do 15 marca 2024r. w Urzędzie Gminy Księżpol pok. 11, 12

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

„Księżpolskie jaskółki” wręczone

12 lutego, 2024 9:04 am Published by

10 lutego 2024 r. po raz trzeci zostały wręczone nagrody działaczom kultury, sportu i pożarnictwa z Gminy Księżpol. Przyznano także nagrody specjalne wójta Gminy Księżpol oraz „Jaskółki przedsiębiorczości” Banku Spółdzielczego w Księżpolu. Łącznie wyróżniono ponad 50 osób.

Już po raz trzeci w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu miała miejsce gala „Księżpolskiej jaskółki”, kiedy wyróżniono osoby zasłużone na rzecz kultury, sportu oraz pożarnictwa w gminie Księżpol.

Gala jest podsumowaniem nominacji przez zespoły artystyczne gminy Księżpol, Koła Gospodyń Wiejskich, Kluby Seniora, Kluby Sportowe oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

Zebranych gości przywitał pomysłodawca wyróżnienia, wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski, mówiąc: – Jak widzimy, można być wyjątkową osobą w każdym środowisku i w każdej dziedzinie. Dzisiaj są na tej sali wyjątkowe osoby – społecznicy, wizjonerzy, oddani sprawie i zapaleni pasją, osoby o wielkim sercu, dla których dobro innego człowieka, dobro swojej miejscowości, jest wartością, które stawiają ponad resztę innych.

Jestem niezwykle dumny, że gmina Księżpol posiada taki kapitał społeczny, który pozwala jej być jedną z najlepszych gmin nie tylko w skali powiatu, ale i województwa. To także Wasza zasługa, szanowni wyróżnieni. Jesteście, jak jaskółki, którymi nazwaliśmy nasze wyronienia. Zwiastujecie zmiany, szybkość i lotność decyzji, perfekcyjność reakcji. Jesteście naszą dumą i chlubą. Dlatego zasługujecie na wyróżnienia i słowa podziękowań – dodawał wójt.

Nagrodę „KSIĘŻPOLSKA JASKÓŁKA” w kategorii „Kultura i działalność społeczna” otrzymali:

– pani Monika Cap nominowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Płusach

– pani Bożena Ciosmak nominowana przez zespól „Konwalia” z Księżpola

– pan Tadeusz Gałka nominowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Korchowianki” z Korchowa Drugiego

– pan Adam Kaczorowski nominowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Budzyniu

– pani Weronika Kościelska nominowana przez Klub Seniora „Złota jesień” z Rakówki

– pani Krystyna Krupczak nominowana przez Klub Seniora „Ballada” z Majdanu Starego

– pani Małgorzata Maciocha nominowana przez Koło Gospodyń Wiejskich z Lipowca Starego

– pan Edward Mróz nominowany przez chór męski „Klucz” z Majdanu Starego”

– pani Katarzyna Nieścior nominowana przez zespół „Przystań” z Księżpola

– pan Stanisław Okoń nominowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Majdanu Nowego

– pani Monika Papierz nominowana przez zespół „Majdanianki” z Majdanu Starego

– pani Małgorzata Pędziwiatr nominowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Borkach

– pani Edyta Pietryszak nominowana przez koło Gospodyń Wiejskich w Przymiarkach

– pani Krystyna Płoszaj nominowana przez Klub Seniora „Malwa” z Markowicz

– pani Jolanta Pyzio nominowana przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zaniach

– pani Agnieszka Rybak nominowana przez Koło Gospodyń Wiejskich „Pod sosnami” z Lipowca Nowego

– pani Agnieszka Skubis nominowana przez zespół „Hajen”

– pani Halina Sołtys nominowana przez zespół „Piano” z Korchowa Pierwszego

– pani Halina Szczur nominowana przez zespół „Za horyzontem” z Zawadki

– pani Edyta Tworek nominowana przez Kolo Gospodyń Wiejskich „Złote Nitki” z Księżpola

– pani Irena Wnuk nominowana przez zespół „Harfa” z Rakówki

– pani Aniela Wryszcz nominowana przez Klub Seniora „Jabłoń” z Księżpola

– pani Irena Ździebło nominowana przez zespół „Od-nowa” z Rogali

Nagrodę „KSIĘŻPOLSKA JASKÓŁKA” w kategorii „Działacz sportowy” otrzymali:

– pan Paweł Bodek nominowany przez Klub Sportowy Rakovia” z Rakówki

– pan Damian Dolina nominowany przez Ludowy Zespół Sportowy „Tarpan” z Korchowa

– pan Paweł Skakuj nominowany przez Gminny Klub Sportowy „Relax” z Księżpola

– pan Stanisław Skwarek nominowany przez Ludowy Zespół Sportowy „Tanew” z Majdanu Starego

Nagrodę „KSIĘŻPOLSKA JASKÓŁKA” w kategorii Sportowiec roku” otrzymali:

– pan Marcin Grasza nominowany przez Ludowy Zespół Sportowy „Tarpan” z Korchowa

– pan Marcin Rymarz nominowany przez Ludowy Zespół Sportowy „Tanew” z Majdanu Starego

– pan Krzysztof Zań nominowany przez Gminny Klub Sportowy „Relax” z Księżpola

– pan Sebastian Zarembski nominowany przez Klub Sportowy „Rakovia” z Rakówki

 

Nagrodę „KSIĘŻPOLSKA JASKÓŁKA” w kategorii „Zasłużony dla pożarnictwa” otrzymali:

– pan Andrzej Dobrowolski nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Płus

– pan Kazimierz Krawczyk nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Zawadki

– pan Marcin Pyzio nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Zań

– pan Piotr Rymarz nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Rogali

– pan Łukasz Sarzyński nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Zyń

– pan Eugeniusz Szcząchor nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Majdanu Starego

– pan Ryszard Wróbel nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Księżpola

– pan Zbigniew Ziółkowski nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Rakówki

– pan Mirosław Zynicha nominowany przez Ochotniczą Straż Pożarną z Korchowa Pierwszego

 

 

 

Aby wyróżnić takie osoby, które szczególnie angażują się w różnych dziedzinach – w kulturze, sporcie, działalności społecznej i działalności charytatywnej – wójt gminy Księżpol Jarosław Piskorski nominował do wyróżnienia statuetką „KSIĘŻPOLSKA JASKÓŁKA” w kategorii „Nagroda specjalna” następujące osoby:

ks. Mariana Drążka

– ks. Adama Sobczaka

– panią Halinę Barską

– panią Marię Szmołdę

– pana Józefa Nieściora

– pana Tadeusza Kręta

W tej kategorii znajduje się jeszcze wyróżniony przez sponsora Gali – firmę „Łebko Jan. Części do ciągników i maszyn rolniczych”

– pan Szczepan Tworek

Podczas Gali po raz drugi wspólnie z prezesem zarządu Lubelskiego Banku Spółdzielczego Krzysztofem Zawadzkim, statuetką „Księżpolskiej jaskółki” nagrodzone zostały przedsiębiorstwa wyróżniające się na gospodarczej mapie gminy Księżpol. Nagrodę „Jaskółki przedsiębiorczości” przyznano czterem firmom. Otrzymali je:

Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja Czarna

Centrum Turystyki Wiejskiej Alicja Czarna działa w branży agroturystycznej od ponad 15 lat. Agroturystyka mieszcząca się w miejscowości Gliny (gm. Księżpol) to wyjątkowe miejsce, które zachwyca nie tylko wyglądem budynku z wewnątrz i zewnątrz, ale również bardzo wykwintną kuchnią. Lokal położony jest w malowniczej okolicy, z dala od tłoku i hałasu, co daje gwarancję doskonałego wypoczynku blisko natury. Dodatkowo Centrum Turystyki Wiejskiej ALICJA produkuje nalewki, które wykonywane są tradycyjnymi metodami, bez używania barwników oraz innych substancji. Głównym składnikiem są naturalne owoce z dodatkiem alkoholu oraz cukru. Żurawinówka biłgorajska – 11 kwietnia 2014 r. wpisana została na Listę Produktów Tradycyjnych województwa lubelskiego. W roku 2023 Pani Alicja została laureatem trzeciej edycji Biłgorajskich Sit Przedsiębiorczości. Na scenie stanęła z najbardziej zasłużonymi dla powiatu przedsiębiorcami i rolnikami.

Gospodarstwo rolne Adam Pelc

Pan Adam Pelc prowadzi od 2002 roku duże gospodarstwo rolne o powierzchni ponad 100 ha. Działalność ukierunkowana jest na produkcję roślinną, głównie zboża i tytoń. Pan Adam związany jest z naszym Bankiem od ponad 20 lat. Przez lata prowadzonej działalności systematycznie powiększa oraz unowocześnia swoje gospodarstwo. W prowadzeniu gospodarstwa aktywnie uczestniczy żona Pana Adama Pani Katarzyna. Rodzinna działalność wyróżnia się na terenie gminy Księżpol dając pozytywne wzorce do naśladowania. W roku 2023 Pan Adam zdobył wyróżnienie w IV edycji konkursu „Rolnik z Lubelskiego 2023”, co potwierdza jego zaangażowanie w rozwój rolnictwa i dbałość o jakość produkowanych towarów. Pan Adam Pelc, reprezentujący powiat biłgorajski, stał się jednym z symboli sukcesu rolnictwa w województwie lubelskim. Jego osiągnięcia są dowodem na to, że ciężka praca, pasja i zaangażowanie w rozwój rolnictwa przynoszą oczekiwane efekty.

Gospodarstwo rolne Tomasz Spustek

Pan Tomasz Spustek prowadzi duże gospodarstwo rolne od ponad 20 lat. Prowadzona działalność to kontynuacja rodzinnej tradycji. Gospodarstwo ukierunkowane jest głównie na produkcję kukurydzy, rzepaku oraz ziemniaków. Pan Tomasz aktywnie współpracuje z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym będąc delegatem Oddziału w Księżpolu na Zebraniu Przedstawicieli. Pan Tomasz został laureatem w pierwszej edycji konkursu „Biłgorajskie Sita Przedsiębiorczości” w kategorii „gospodarstwo rolne” w 2018 roku. Prowadząc gospodarstwo łączy doświadczenie poprzednich pokoleń z nowoczesnymi rozwiązaniami, dając w ten sposób możliwość zatrudnienia mieszkańcom Gminy Księżpol. Mierząc się z trudnościami jakimi boryka się obecnie sektor rolnictwa Pan Tomasz aktywnie udziela się w dążeniu do zmian w polityce rolnej.

PPHU FRYZ Krzysztof Wryszcz

Pan Krzysztof Wryszcz prowadzi działalność gospodarczą od ponad 25 lat. Firma prowadzi działalność w branży drzewnej. Zajmuje się produkcją opakowań drewnianych, m.in. palet suszonych o niskiej wilgotności, palet nietypowych na życzenie klienta, sprzedażą i zgrzewaniem pił taśmowych, świadczy usługi w zakresie suszenia drewna. Skala prowadzonej działalności obejmuje rynek ponadlokalny.
Pan Krzysztof współpracuje z Lubelskim Bankiem Spółdzielczym od ponad 10 lat. Tworzy miejsca pracy dla lokalnej społeczności jest również członkiem Chóru Męskiego „Klucz” z Majdanu Starego, który niedawno obchodził jubileusz swojego 30-lecia. Pan Krzysztof jest to Przedsiębiorca, który od lat wspiera lokalne inicjatywy i bierze aktywny udział w życiu gminnej społeczności.

W czasie Gali „Księżpolskiej Jaskółki” miał miejsce także pokaz mody firmy KARKO, a w rolę modelek wcieliły się mieszkanki gminy Księżpol.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Księżpol

7 lutego, 2024 11:54 am Published by
4 lutego 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Księżpolu miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Tego dnia świętowano jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 34 par z gminy Księżpol.
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, nazywany popularnie „Złotymi Godami”, to wyjątkowa okazja do świętowania pięknego i trwałego związku między dwiema osobami. To pięćdziesiąt lat wspólnego życia, miłości, i wzajemnego wsparcia, co zasługuje na wyjątkową uwagę i gratulacje.
Okazją do świętowania i złożenia życzeń z okazji tak zacnego jubileuszu było nadanie jubilatom medali Prezydenta RP. Życzenia złożył Jarosław Piskorski, Wójt Gminy Księżpol oraz przewodniczący Rady Gminy Księżpol Henryk Marczak.
Uroczystość swoim występem uświetniły dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Markowiczach.
Złote Gody obchodzili:
Genowefa i Jan Blicharz
Czesława i Eugeniusz Bodek
Czesława i Jan Dziduch
Teresa i Tadeusz Dziura
Katarzyna i Stanisław Falandysz
Krystyna i Mieczysław Fusiarz
Janina i Władysław Gromadzcy
Janina i Henryk Hajduk
Stefania i Edward Juryczyn
Maria i Ryszard Kniaź
Stanisława i Jan Kołodziej
Krystyna i Stanisław Kozak
Stanisława i Tadeusz Kryń
Helena i Ryszard Kuceł
Marianna i Józef Kusiak
Maria i Eugeniusz Kusy
Maria i Antoni Kutys
Elżbieta i Piotr Kwik
Danuta i Kazimierz Pałubski
Eugenia i Kazimierz Paszko
Maria i Jan Pelc
Krystyna i Józef Pyzio
Krystyna i Stefan Rarata
Emilia i Henryk Róg
Władysława i Tadeusz Rybak
Janina i Tadeusz Sadowski
Aniela i Jan Sprysak
Teresa i Józef Spustek
Aniela i Kazimierz Szcząchor
Alicja i Julian Szczur
Wanda i Tadeusz Szulc
Zofia i Henryk Tworek
Alina i Ryszard Wróbel
Janina i Kazimierz Zyń

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl