Jubileusz 10-lecia Zespołu „Harfa” z Rakówki

21 marca, 2023 2:10 pm Published by
Wójt Gminy Księżpol, Gminny Ośrodek Kultury w Księżpolu, Koło Gospodyń Wiejskich „Harfa” z Rakówki zapraszają na
Jubileusz 10-lecia Zespołu „Harfa” z Rakówki
15 kwietnia 2023 r., godz. 17.00
Remiza OSP w Rakówce
PROGRAM:
– powitanie gości
– przedstawienie historii zespołu
– koncert w wykonaniu Jubilata
– biesiada

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Jubileuszowa akcja poboru krwi w Majdanie Starym

20 marca, 2023 1:18 pm Published by

Akcja poboru krwi, która odbyła się 19 marca 2023 r. w Majdanie Starym, była bardzo udana. Była to 25-jubileuszowa akcja w tej miejscowości, do której zgłosiło się 58 chętnych, a krew oddało 49, pobrano 22 litrów krwi.

Nagrody – deski kuchenne z dedykacją – ufundował Zakład Stolarski PAWEŁKO. Łącznie, podczas wszystkich 25 akcji w Majdanie Starym, pobrano 638 litrów krwi.

Organizatorami akcji byli: Parafialny Klub HDK i OSP w Majdanie Starym oraz OR PCK w Biłgoraju.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Społeczna akcja sprzątania w Gminie Księżpol

20 marca, 2023 12:52 pm Published by

W sobotę, 18 marca 2023 r., mieszkańcy Majdanu Starego, Majdanu Nowego i Zań, wspólnie wysprzątali pobocza i przydrożne rowy przy drodze powiatowej Majdan Stary – Zanie, Zanie – Zagacie oraz odcinek drogi od Majdanu Starego do Woli Dereźniańskiej.

Była to pierwsza tego typu akcja, w którą włączyli się dzieci oraz osoby dorosłe, przedstawiciele organizacji – m.in. strażacy czy panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

Udało się zebrać pokaźną ilość śmieci zalegających na poboczach i w przydrożnych rowach, co wskazuje na potrzebę przeprowadzania podobnych akcji cyklicznie.

Z kolei w niedzielę, 19 marca, z kajaków i z brzegu sprzątana była Tanew. Akcję zainicjowało Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Tanew, a włączyli się w nią mieszkańcy i firmy kajakowe.

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

„Posiłek w szkole i w domu”

14 marca, 2023 1:51 pm Published by

Program  „Posiłek w szkole i w domu” jest dofinansowywany ze środków budżetu państwa.

Gmina Księżpol realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 przyjętego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dni 15 października 2018 r (M.P. z 2018 r. poz.1007 z późn. zm.).

Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

 

Zgodnie z umową Nr 558 Wojewoda przyznał Gminie Księżpol na 2023 rok środki finansowe w formie dotacji celowej, na realizację wieloletniego rządowego programu  „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 69 500,00 zł, w ramach działu 852, rozdziału 85230, §2030 klasyfikacji budżetowej.

Przewidywane środki własne ujęte w budżecie Gminy Księżpol  to 51 000,00 zł.

Wartość dofinansowania – 69 500,00zł

Całkowity koszt zadania – 120 500,00 zł

Celem programu „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej.

W 2022 r. na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano środki w wysokości 98 611,30 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła 70 0000,00 zł, ze środków własnych Gminy Księżpol wydatkowano kwotę 28 611,30zł.

 

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

13 marca, 2023 1:41 pm Published by

Gmina Księżpol przystąpiła  do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program kierowany jest do opiekunów, którzy potrzebują wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu realizuje Program w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tym osobami.

Zgodnie z umową Nr 268 Wojewoda Lubelski przyznał Gminie Księżpol na 2023 rok środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Środki z Funduszu Solidarnościowego na realizacje Programu to 36 960,00 zł.

Środki z Funduszu Solidarnościowego na koszty związane z obsługą Programu to 739,00zł.

Całkowity koszt zadania – 37 699,00 zł

 

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Wójta Gminy Księżpol

13 marca, 2023 8:23 am Published by

Dnia 05.03.2023 r. klub Relax Księżpol zorganizował Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików (rocznik 2010 i młodsi) o Puchar Wójta Gminy Księżpol.

 

Do rywalizacji na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu przystąpiło pięć drużyn: z Księżpola, Tarnogrodu, Zwierzyńca oraz dwie drużyny z Tereszpola.

 

Grano systemem „każdy z każdym”. Czas gry jednego meczu, to 2x10min. Wszystkie drużyny, które wzięły udział w turnieju, otrzymały dyplomy. Drużyny, które zajęły miejsca na podium, zostały nagrodzone pucharami zafundowanymi i wręczonymi przez Wójta Gminy Księżpol. Organizatorzy przyznali również nagrody indywidualne:

 1. Król strzelców – Olek Antolak (Tarnogród)
 2. Najlepszy bramkarz – Karol Cielica (Tereszpol)
 3. Najlepszy zawodnik – Szymon Narciński (Księżpol)

Kolejność spotkań:

Lp

Godzina

Gospodarz

vs

Gość

Wynik

1

09:00

Tarnogród

vs

Tereszpol II

2:0

2

09:25

Zwierzyniec

vs

Tereszpol

1:2

3

09:50

Tereszpol II

vs

Zwierzyniec

4:1

4

10:15

Księżpol

vs

Tarnogród

0:2

5

10:40

Zwierzyniec

vs

Księżpol

1:5

6

11:05

Tereszpol

vs

Tereszpol II

1:0

7

11:30

Księżpol

vs

Tereszpol

0:1

8

11:55

Tarnogród

vs

Zwierzyniec

5:1

9

12:20

Tereszpol

vs

Tarnogród

2:4

10

12:45

Tereszpol II

vs

Księżpol

1:5

Kolejność końcowa:

1 TARNOGRÓD

12pkt

13-3

2 TERESZPOL

9

6-5

3 KSIĘŻPOL

6

10-5

4 TERESZPOL II

3

5-9

5 ZWIERZYNIEC

0

4-16

 

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Sesja Rady Gminy Księżpol

10 marca, 2023 3:11 pm Published by

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023r. poz. 40) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Księżpol kadencji 2018 – 2023.

Obrady Rady odbędą się w dniu 14 marca  2023 roku (wtorek )  o godz. 15:30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Księżpol w okresie 2022 roku.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscowości Płusy, gm. Księżpol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Księżpol.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Księżpolu, będącego samorządowym zakładem Gminy Księżpol z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy Księżpol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Księżpol na lata 2022 – 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Księżpol za 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad przyznawania sołtysom- przewodniczącym jednostek pomocniczych zwrotu kosztów podróży służbowych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zamość
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Księżpol na rok 2023.
 18. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Zgodnie z art.25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r.,poz. 40) zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej w celu wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, jeżeli Radny pozostaje stosunku pracy.

Przewodniczący

Rady Gminy

(-) Henryk Marczak

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by admingks

Nowe przystanki w gminie Księżpol

9 marca, 2023 3:10 pm Published by

Dwanaście nowych wiat przystankowych stanęło w ciągu drogi wojewódzkiej 835 w sześciu miejscowościach gminy Księżpol. Od teraz podróżujący będą mogli schronić się przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Nowe wiaty przystankowe stanęły w sześciu miejscowościach w ciągu drogi wojewódzkiej 835: w Płusach, Księżpolu, Pawlichach, Markowiczach, Cegielni Markowicze oraz w Majdanie Nowym. W każdej z miejscowości postawiono po dwa przystanki. Stare wiaty zostały zlikwidowane podczas remontu drogi wojewódzkiej. Zakup wiat sfinansowano z budżetu gminy Księżpol. Ich koszt wyniósł ok. 100 tys. zł.

Konstrukcja wiat wykonana jest z profili stalowych zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych. Konstrukcję wiaty wypełnią moduły szklane, odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewniające jak największe bezpieczeństwo dla podróżnych. Dach wykonany jest z materiału odpornego na warunki atmosferyczne.

 

Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 marca, 2023 3:47 pm Published by

 

Wszystkim Paniom składam najserdeczniejsze życzenia  zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu.  Życzę by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze i oby zawsze czułyście się doceniane.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Księżpol

Jarosław Piskorski


Categorised in: Bez kategorii

This post was written by gok@ksiezpol.pl