Przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych

25 września, 2023 1:39 pm Published by

Wójt Gminy Księżpol informuje, że od dnia 27.09.2023 r. rozpocznie się przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych montowanych w 2018 r. Prosi się mieszkańców o udostępnienie serwisantom z firmy DOMOTERMIKA możliwości przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Strategia IIT – zapraszamy na spotkanie konsultacyjne (on-line)

27 czerwca, 2023 8:42 am Published by

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego”. Spotkanie w formule on-line odbędzie się 29 czerwca br. o godzinie 17.00. Zachęcamy do zapoznania się z projektem strategii i udziału w spotkaniu.

Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego” powstało w 2022 r. jako efekt współpracy terytorialnej pomiędzy pięcioma samorządami: Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj, Gminą Księżpol, Gminą Frampol oraz Gminą Tarnogród. Współpraca ma na celu zrównoważony rozwój gospodarczy Partnerstwa. W ramach partnerstwa przygotowany został dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, dający podstawy do ubiegania się gminom o środki w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

Link do spotkania

Strategia IIT dla Partnerstwa Gmin Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

Informacja – Pilne

6 czerwca, 2023 2:28 pm Published by

Wójt Gminy Księżpol informuje rolników o możliwości składania wniosków dot. przymrozków wiosennych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
w pokoju nr 10 oraz na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Oświadczenie rolnika powinno zawierać wszystkie uprawy w gospodarstwie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ARiMR w 2023 roku, którego kserokopia winna być dołączona.
Kompletne wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 06 czerwca 2023 roku do dnia 16 czerwca 2023 roku w Urzędzie Gminy Księżpol, pokój Nr 10.

UWAGA!
Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol

24 maja, 2023 9:49 am Published by

 

 

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol realizuje zadanie Program  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol.

W Programie bierze udział 41 uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej  w Majdanie Starym, Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym i Szkoły Podstawowej w Rakówce. Zajęcia prowadzone są na basenie  w Sieniawie. Organizator zapewnia dowóz uczestników na zajęcia oraz odwiezienie do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Zajęcia prowadzone są  dwa razy w tygodniu w łącznym wymiarze 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla każdego uczestnika.

Celem realizacji Programu jest nabycie umiejętności pływania uczniów  Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci w celu dbania o rozwój fizyczny, profilaktyki wad postawy oraz zapoznanie dzieci z walorami pływania jako sportu na całe życie.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 tys. zł w tym dofinansowanie  ze środków    Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest  Minister Sportu i Turystyki 12 tys. zł.

 

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by gok@ksiezpol.pl

Sprzedaż końcowa paliwa stałego dla gospodarstw domowych

8 maja, 2023 7:47 am Published by

Gmina Księżpol ogłasza sprzedaż końcową paliwa stałego dla gospodarstw domowych w terminie od 8 maja 2023r. w cenie 1.800,00 zł/brutto za tonę.
Mieszkańcy od 08.05.2023r. do 31.05.2023r. mogą składać wnioski o zakup węgla preferencyjnego.
Szacowana ilość przeznaczona do sprzedaży w gminie pozostałego węgla sortu: groszek to 3 tony.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych nowelizacja:
1. Znosi limit przypadający na jedno gospodarstwo domowe
2. Umożliwia zakup węgla przez mieszkańców innych gmin po dołączeniu do wniosku zaświadczenia wójta, burmistrza o uprawnieniu do dodatku węglowego

 

https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&action=details&document_id=1881865

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Powstały napisy tzw. „witacze” w miejscowości Majdan Stary oraz Księżpol

5 grudnia, 2022 11:20 am Published by

Napisy tzw. „witacze” w miejscowości Majdan Stary oraz Księżpol powstały aby obiekty infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej tj. plac przy Gminnym ośrodku Kultury w Księżpolu oraz plac przy Wiejskim Domu Kultury w Majdanie Starym, które są obecnie użytkowane i zagospodarowane zostały wzbogacone o napisy 3D. Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol na zadanie otrzymało 100% dofinansowania z Samorządu Województwa Lubelskiego w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 na operację pt. „Poprawa infrastruktury turystycznej”. Przedmiotem realizacji operacji było zaprojektowanie, wykonanie oraz montaż napisu 3D w miejscowości Księżpol i Majdan Stary przed budynkami Gminnego Ośrodka Kultury w Księżpolu i Wiejskiego Domu Kultury w Majdanie Starym. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest doposażenie szlaków turystycznych naszej gminy w infrastrukturę towarzyszącą. Usytuowanie napisów doskonale wpisuję się w zagospodarowanie przestrzeni placu przed budynkami oraz elementy małej infrastruktury turystycznej. Miejsce docelowe to obszar, gdzie projektowana infrastruktura jest przeznaczona dla turystyki kwalifikowanej występującej na terenie Ziemi Biłgorajskiej którymi są turystyka piesza czy rowerowa. Przez te miejscowości przebiegają trasy spacerowe i rowerowe oraz miejsca integracji społecznej jakimi są altanki. Walory wybranych miejsc sprawiają, że warto się zatrzymać na dłuższą chwilę a elementy małej infrastruktury uświetnią unikalność krajobrazu kulturowego. Mała infrastruktura turystyczna obejmować będzie zagospodarowanie miejsc odpoczynku na szlakach turystycznych. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej i turystycznej, dającej możliwość budowania więzi społecznych, integracji lokalnej oraz bezpiecznego wypoczynku.

 

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by gok@ksiezpol.pl

ANKIETA – Strategia Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030

1 sierpnia, 2022 2:53 pm Published by

Szanowni Państwo,
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Gminy Księżpol na lata 2022-2030 zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszego formularza. Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem strategicznym szczebla lokalnego, który stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych- zarówno unijnych- takich jak Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, jak również krajowych.
Niniejszy formularz ma na celu nadanie priorytetów poszczególnym zadaniom jak również umożliwia zaproponowanie własnych pomysłów na inwestycje w jednostce samorządu terytorialnego.

LINK do formularza: https://forms.gle/zQrc5MC58MBNoMhr7

Uwagi do projektów oraz własne pomysły inwestycyjne dotyczące terenu gminy Księżpol można również zgłaszać do Urzędu Gminy Księżpol za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznie na adres:  info@ksiezpol.pl w terminie do 12 sierpnia 2022 r

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks