Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

3 stycznia, 2024 12:17 pm Published by

Przypomina się mieszkańcom gminy Księżpol o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji.

Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące  akty prawne:

 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. 2020 r. poz. 1680);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r.

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 (Informacja o wyrobach zawierających azbest) do w/w rozporządzenia. Osoby prawne jeden egzemplarz Informacji powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa Informacja winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przypomina się, iż Informacja o wyrobach zawierających azbest – celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r. właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia  kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej.  Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 1 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Formularze również można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, pok. nr 12.

Formularze do pobrania:

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest PDF, DOCX
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest PDF, DOC

 

 

Categorised in: Bez kategorii, Ogłoszenia, Ważne

This post was written by admingks

Ogłoszenie – uchwała antysmogowa

29 listopada, 2023 7:46 am Published by

W  związku z przyjęciem w 2021 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego tzw. „uchwały antysmogowej„ informujemy o obowiązku dostosowania się do następujących przepisów:

 • od 1 stycznia 2024 r. zakaz użytkowania – kotłów bezklasowych i instalacji klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
 • od 1 stycznia 2027 r. zakaz użytkowania – instalacji klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
 • od 1 stycznia 2030 r. zakaz użytkowania – instalacji klasy 5 wg ww. normy PN-EN 303-5:2012
 • zakaz stosowania:
 • paliw o najgorszej jakości miałów i mułów węglowych,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • węgla kamiennego, który nie spełnia wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; biomasy, której wilgotność przekracza 20%

Celem uchwały jest ograniczenie występujących zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego.

Odpowiednie służby mogą podjąć się kontroli. Za naruszenie obowiązujących przepisów, grozi mandat w wysokości do 500 zł, natomiast spalanie odpadów w domowym piecu jest wykroczeniem z art. 191 ustawy o odpadach za co grozi grzywna do 5 000 zł.

Po wymianie kotła o którym mowa właściciel lub zarządca budynku składa do wójta, nową deklarację o źródłach ciepła w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła (zgodnie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków)

Gmina Księżpol pośredniczy w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca i termomodernizację budynków mieszkalnych w ramach programu „Czyste Powietrze”

więcej informacji:

Urząd Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol,

tel.: 84 687 74 19 (wew. 17) pokój nr. 12

 

oraz pod linkami:

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/917/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000438/U/D20220438Lj.pdf – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

Pomoc finansowa dla producenta rolnego

11 października, 2023 9:04 am Published by

Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Gmina Księżpol informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), w związku z opublikowaniem na stronie MRiRW w dniu 21 września 2023 r. ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o terminie naboru wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu oraz o stawce pomocy.

Wnioski przyjmowane są w terminie od dnia 6 października 2023 r. do dnia 20 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-w-2023-roku-szkody-w-owocujacych-uprawach-krzewow-owocowych-i-truskawek-w-wysokosci-co-najmniej-70-na-powierzchni-wystepowania-tych-upraw-w-wyniku-przymrozkow-wiosennych-huraganu-lub-gradu

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych

25 września, 2023 1:39 pm Published by

Wójt Gminy Księżpol informuje, że od dnia 27.09.2023 r. rozpocznie się przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych montowanych w 2018 r. Prosi się mieszkańców o udostępnienie serwisantom z firmy DOMOTERMIKA możliwości przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Strategia IIT – zapraszamy na spotkanie konsultacyjne (on-line)

27 czerwca, 2023 8:42 am Published by

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne projektu Strategii IIT Partnerstwa „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego”. Spotkanie w formule on-line odbędzie się 29 czerwca br. o godzinie 17.00. Zachęcamy do zapoznania się z projektem strategii i udziału w spotkaniu.

Partnerstwo „Gminy Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego” powstało w 2022 r. jako efekt współpracy terytorialnej pomiędzy pięcioma samorządami: Miastem Biłgoraj, Gminą Biłgoraj, Gminą Księżpol, Gminą Frampol oraz Gminą Tarnogród. Współpraca ma na celu zrównoważony rozwój gospodarczy Partnerstwa. W ramach partnerstwa przygotowany został dokument strategiczny istotny z punktu widzenia polityki rozwoju, obejmujący wszystkie gminy Partnerstwa, dający podstawy do ubiegania się gminom o środki w ramach Innych Instrumentów Terytorialnych w ramach Programu Operacyjnego Fundusze dla Lubelskiego na lata 2021 – 2027.

Link do spotkania

Strategia IIT dla Partnerstwa Gmin Powiatu Biłgorajskiego dla Rozwoju Gospodarczego

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

Informacja – Pilne

6 czerwca, 2023 2:28 pm Published by

Wójt Gminy Księżpol informuje rolników o możliwości składania wniosków dot. przymrozków wiosennych. Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy
w pokoju nr 10 oraz na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Oświadczenie rolnika powinno zawierać wszystkie uprawy w gospodarstwie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ARiMR w 2023 roku, którego kserokopia winna być dołączona.
Kompletne wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 06 czerwca 2023 roku do dnia 16 czerwca 2023 roku w Urzędzie Gminy Księżpol, pokój Nr 10.

UWAGA!
Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol

24 maja, 2023 9:49 am Published by

 

 

 

Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Gminy Księżpol realizuje zadanie Program  powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Nauka pływania dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol.

W Programie bierze udział 41 uczniów klas II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu, Szkoły Podstawowej im. Zofii Krawieckiej  w Majdanie Starym, Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Korchowie Pierwszym i Szkoły Podstawowej w Rakówce. Zajęcia prowadzone są na basenie  w Sieniawie. Organizator zapewnia dowóz uczestników na zajęcia oraz odwiezienie do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki. Zajęcia prowadzone są  dwa razy w tygodniu w łącznym wymiarze 20 godzin lekcyjnych nauki pływania dla każdego uczestnika.

Celem realizacji Programu jest nabycie umiejętności pływania uczniów  Szkół Podstawowych w Gminie Księżpol oraz upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci w celu dbania o rozwój fizyczny, profilaktyki wad postawy oraz zapoznanie dzieci z walorami pływania jako sportu na całe życie.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 tys. zł w tym dofinansowanie  ze środków    Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest  Minister Sportu i Turystyki 12 tys. zł.

 

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by gok@ksiezpol.pl