Obowiązkowa lista ZUM

6 czerwca, 2024 7:55 am Published by

Przypominamy, że od 14 czerwca 2024 r. dotacja z programu „Czyste Powietrze” na pompę ciepła, kocioł zgazowujący drewno lub kocioł na pellet może być udzielona tylko wtedy, gdy urządzenie wpisane jest na listę zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM). Lista ZUM dostępna jest pod linkiem: https://lista-zum.ios.edu.pl/.

 

               Szczegóły ws. zmian programu „Czyste Powietrze”: https://czystepowietrze.gov.pl/media/informacje-prasowe/nowe-zasady-w-programie-czyste-powietrze

 

Categorised in: czyste_powietrze, Ważne

This post was written by admingks

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

28 maja, 2024 9:25 am Published by

Przypominamy mieszkańcom gminy Księżpol o trwającej na terenie  gminy kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych  i przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

W  związku z wejściem w życie zmiany Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 339 ze zm.) gminy co najmniej raz 2 lata mają obowiązek przeprowadzić kontrolę.

ZAKRES KONTROLI:

 • posiadanie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.
 • zgodność postanowień umów z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 • posiadanie dowodów uiszczania opłat za te usługi (m.in. rachunków, faktur, dowodów zapłaty) potwierdzających regularność ich wywozu,

Dokumenty powinny zostać okazane osobiście w Urzędzie Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, 23-415 Księżpol, pok. nr 11 w dniach od 15 kwietnia 2024r do 14  czerwca 2024r.

W przypadku niezłożenia powyższych dokumentów w wyznaczonym terminie upoważnieni pracownicy urzędu gminy  przeprowadzą kontrolę na posesji.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Księżpol
właściciele nieruchomości:

 • zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego,
  z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia:

  • w gospodarstwie jednoosobowym nie rzadziej niż raz na pół roku
  • w gospodarstwie wieloosobowym nie rzadziej niż raz na dwa miesiące
 • zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych pochodzących z osadników przydomowych oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż raz na rok, chyba że producent zaleca inaczej

Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnianie niezbędnych dokumentów.

 

Informacja nie dotyczy nieruchomości podłączonych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Informacja dla rolników – Pilne

17 maja, 2024 8:27 am Published by

Wójt Gminy Księżpol informuje rolników o możliwości składania wniosków dot. przymrozków wiosennych.

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy  w pokoju nr 10 oraz na stronie BIP Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

Oświadczenie rolnika powinno zawierać wszystkie uprawy  w gospodarstwie, zgodnie ze złożonym wnioskiem do ARiMR w 2024 roku, którego kserokopia winna być dołączona.

 

Kompletne wnioski przyjmowane będą w okresie od dnia 20 maja 2024 roku do dnia 04 czerwca 2024 roku w Urzędzie Gminy Księżpol, pokój Nr 10.

 

UWAGA !

Wnioski należy składać nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy.

 

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

11 kwietnia, 2024 2:54 pm Published by

Urząd Gminy w Księżpolu przypomina o obowiązku zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r.  poz. 1510 tj.)

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni właściwemu organowi ochrony środowiska tj. Wójtowi Gminy Księżpol zgodnie z  art. 152 i art.153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  ( Dz. U. 2024 r. poz. 54 ze zm.). Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 

Oczyszczalnie już eksploatowane, objęte obowiązkiem należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

 

Właściciel oczyszczalni jest obowiązany poinformować organ o: rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków,  zakończeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, zmianie danych zawartych w zgłoszeniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.

 

Przystąpienie do eksploatacji oczyszczalni bez dokonania zgłoszenia, a także w przypadku, gdy termin na zgłoszenie sprzeciwu nie minął, może skutkować karą grzywny zgodnie z art. 342 ustawy Prawo ochrony środowiska.

 

WAŻNE: wymagane załączniki do wniosku:

 • Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków; geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, mapa do celów projektowych bądź inna(oryginał do wglądu).
 • Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia lub kopia pozwolenia na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Biłgoraju (oryginał do wglądu).
 • Kopię certyfikatu, atestu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu).
 • Dokumentacja techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków.
 • Oświadczenie zgłaszającego o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego (załącznik nr. 1)
 • Oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (w przypadku działania przez przedstawiciela)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
  • za zgłoszenie -120 zł (zwolnione w przypadku załączenia oświadczenia)
  • za pełnomocnictwo – 17 zł

 

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny jest w Urzędzie Gminy w Księżpolu oraz do pobrania w wersji elektronicznej (docx, pdf)

 

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze” przed nieuczciwymi wykonawcami!!!

22 marca, 2024 1:44 pm Published by

Sprawdzaj oferty, nie podpisuj „od ręki”!

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu.

Uwaga na nierzetelnych wykonawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub beneficjentem dotacji z programu „Czyste Powietrze”, to bądź czujny i rozważny w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej zajmującej się wymianą źródła ciepła. Szczególnie uważaj na tych, którzy pukają do Twoich drzwi i oferują coś „za darmo”. Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwi wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie, jak i wykonującej jego montaż, należy do Państwa – naszych wnioskodawców i beneficjentów.

W programie „Czyste Powietrze” najwyższe bezzwrotne dofinansowanie, z kompleksową termomodernizacją i wymianą źródła ciepła, to nawet 136 200 zł, ale VAT zawsze musi dopłacić wnioskodawca.

Jeśli ktoś oferuje usługę „za darmo”, warto mieć wątpliwości co do rzetelności takiej oferty. Jeśli przedstawiciel firmy podsuwa pełnomocnictwo w ramach programu „Czyste Powietrze”, a nie daje możliwości na spokojne zapoznanie się z warunkami umowy – warto zastanowić się nad rzetelnością takiej oferty.

Podpisując pełnomocnictwo, dajesz komuś prawo do dysponowania przyznaną Ci dotacją.

Wysokie rachunki bez termomodernizacji

Oferta na zainstalowanie wyłącznie nowego źródła ciepła w budynku, który wymaga termomodernizacji (tj. docieplenia przegród, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej itp.), może skutkować wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Dlatego jeśli decydujesz się na wymianę wyłącznie starego kopciucha na nowe źródło ciepła, np. pompę ciepła, upewnij się, że Twój dom jest odpowiednio docieplony.

„Za chwilę” sprawdzone urządzenia grzewcze z programu

Wybierając źródło ciepła do swojego domu, korzystaj z listy zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: lista-zum.ios.edu.pl).

Już teraz możesz złożyć wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” planując termin zakupu i instalacji urządzenia po 13 czerwca br. Po tym terminie na liście ZUM znajdziesz tylko te pompy ciepła, które obecnie przechodzą dodatkową weryfikację efektywności i jakości.

Dlatego składając wniosek, warto poczekać z zakupem i instalacją urządzenia. Wtedy, mając docieplony budynek i pewne urządzenie wysokiej jakości (wybrane z listy ZUM), zyskasz cieplejszy i tańszy w eksploatacji dom.

Rekomendacje

W ramach programu możesz otrzymać dotację na termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z wymianą źródła ciepła. Upewnij się, że dobór nowego źródła ciepła został Ci wskazany zgodnie ze stanem budynku. Urządzenie musi mieć odpowiednią moc i sprawność. Najlepiej pokaże to audyt energetyczny.

Skonsultuj się w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym „Czystego Powietrza”, czy oferta, którą przedstawił Ci wykonawca jest zgodna z potrzebami Twojego budynku.

Uczulamy wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą skorzystać z programu na fakt, że tylko docieplony budynek z nowym źródłem ciepła – to pewne rozwiązanie które przyniesie korzyści.

Pamiętaj!

Nie należy przyjmować ofert na wymianę samego źródła jeśli dom wymaga docieplenia! To podstawa. Sprawdzaj, co podpisujesz i pamiętaj, że dotacja jest dla Ciebie, a nie dla wykonawcy.

Miej na uwadze, że zestawienie: pompa ciepła i budynek nieocieplony, to najczęściej wysokie rachunki!

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie na docieplenie budynku z wymianą źródła ciepła poprzedzone audytem energetycznym – są to koszty kwalifikowane. Skorzystaj z takiej kompleksowej i w pełni korzystnej oferty programu „Czyste Powietrze”.

 

Życzymy zadowolenia z ciepłych domów,
niskich rachunków za ogrzewanie
i czystego powietrza!

czystepowietrze.gov.pl

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

3 stycznia, 2024 12:17 pm Published by

Przypomina się mieszkańcom gminy Księżpol o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji.

Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące  akty prawne:

 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. 2020 r. poz. 1680);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r.

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 (Informacja o wyrobach zawierających azbest) do w/w rozporządzenia. Osoby prawne jeden egzemplarz Informacji powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa Informacja winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przypomina się, iż Informacja o wyrobach zawierających azbest – celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r. właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia  kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej.  Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 1 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Formularze również można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, pok. nr 12.

Formularze do pobrania:

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest PDF, DOCX
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest PDF, DOC

 

 

Categorised in: Bez kategorii, Ogłoszenia, Ważne

This post was written by admingks

Ogłoszenie – uchwała antysmogowa

29 listopada, 2023 7:46 am Published by

W  związku z przyjęciem w 2021 roku przez Sejmik Województwa Lubelskiego tzw. „uchwały antysmogowej„ informujemy o obowiązku dostosowania się do następujących przepisów:

 • od 1 stycznia 2024 r. zakaz użytkowania – kotłów bezklasowych i instalacji klas 1 i 2 wg normy PN-EN 303-5:2002;
 • od 1 stycznia 2027 r. zakaz użytkowania – instalacji klas 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012;
 • od 1 stycznia 2030 r. zakaz użytkowania – instalacji klasy 5 wg ww. normy PN-EN 303-5:2012
 • zakaz stosowania:
 • paliw o najgorszej jakości miałów i mułów węglowych,
 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem;
 • węgla kamiennego, który nie spełnia wymagań określonych prawem, oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; biomasy, której wilgotność przekracza 20%

Celem uchwały jest ograniczenie występujących zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza na terenie województwa lubelskiego.

Odpowiednie służby mogą podjąć się kontroli. Za naruszenie obowiązujących przepisów, grozi mandat w wysokości do 500 zł, natomiast spalanie odpadów w domowym piecu jest wykroczeniem z art. 191 ustawy o odpadach za co grozi grzywna do 5 000 zł.

Po wymianie kotła o którym mowa właściciel lub zarządca budynku składa do wójta, nową deklarację o źródłach ciepła w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia nowego źródła ciepła (zgodnie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków)

Gmina Księżpol pośredniczy w uzyskaniu dotacji na wymianę pieca i termomodernizację budynków mieszkalnych w ramach programu „Czyste Powietrze”

więcej informacji:

Urząd Gminy Księżpol

ul. Biłgorajska 12

23-415 Księżpol,

tel.: 84 687 74 19 (wew. 17) pokój nr. 12

 

oraz pod linkami:

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2021/917/akt.pdf – UCHWAŁA NR XXIII/388/2021 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000438/U/D20220438Lj.pdf – Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Categorised in: Bez kategorii, Ważne

This post was written by admingks

Pomoc finansowa dla producenta rolnego

11 października, 2023 9:04 am Published by

Pomoc finansowa dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Gmina Księżpol informuje o rozpoczęciu naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu.

Pomoc udzielana jest zgodnie z przepisami §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), w związku z opublikowaniem na stronie MRiRW w dniu 21 września 2023 r. ogłoszenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o terminie naboru wniosków o udzielenie pomocy producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały w 2023 roku szkody w owocujących uprawach krzewów owocowych i truskawek w wysokości co najmniej 70% na powierzchni występowania tych upraw w wyniku przymrozków wiosennych, huraganu lub gradu oraz o stawce pomocy.

Wnioski przyjmowane są w terminie od dnia 6 października 2023 r. do dnia 20 października 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny pod adresem:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-finansowa-dla-producenta-rolnego-w-ktorego-gospodarstwie-rolnym-powstaly-w-2023-roku-szkody-w-owocujacych-uprawach-krzewow-owocowych-i-truskawek-w-wysokosci-co-najmniej-70-na-powierzchni-wystepowania-tych-upraw-w-wyniku-przymrozkow-wiosennych-huraganu-lub-gradu

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks

Przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych

25 września, 2023 1:39 pm Published by

Wójt Gminy Księżpol informuje, że od dnia 27.09.2023 r. rozpocznie się przegląd gwarancyjny kolektorów słonecznych montowanych w 2018 r. Prosi się mieszkańców o udostępnienie serwisantom z firmy DOMOTERMIKA możliwości przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

Categorised in: Ważne

This post was written by admingks