Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest

3 stycznia, 2024 12:17 pm Published by

Przypomina się mieszkańcom gminy Księżpol o obowiązku corocznego przedkładania do dnia 31 stycznia każdego roku aktualizacji informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania, po wcześniejszym dokonaniu oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest na terenie jego posesji.

Bezpieczne postępowanie z wyrobami i odpadami zawierającymi  azbest, tj. ich użytkowanie i usuwanie, regulują następujące  akty prawne:

 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających  azbest (Dz. U. 2020 r. poz. 1680);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji  lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r.  Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r.

Zgodnie z  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, przeprowadza inwentaryzację zastosowanych wyrobów zawierających azbest, przez sporządzenie spisu z natury. Wynik z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawia się w 2 egzemplarzach według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 2 (Informacja o wyrobach zawierających azbest) do w/w rozporządzenia. Osoby prawne jeden egzemplarz Informacji powinny przedłożyć marszałkowi województwa, a drugi przechowywać przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji. W przypadku osób fizycznych, niebędących przedsiębiorcami, przedmiotowa Informacja winna być przedłożona bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Przypomina się, iż Informacja o wyrobach zawierających azbest – celem wykazania ewentualnych zmian w ilości posiadanych wyrobów zawierających azbest – podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku.

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 162 poz.1089), które weszło w życie 18 września 2010 r. właściciel, zarządca lub użytkownik wieczysty nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest zobowiązany jest do przeprowadzenia  kontroli stanu tych wyrobów w terminach wynikających z oceny tych wyrobów.  Z przeprowadzonej kontroli sporządza się w 1 egzemplarzu ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, której wzór określa załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia. Powyższą „Ocenę” należy przechowywać łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest, obiektu, urządzenia budowlanego, lub instalacji przemysłowej.  Dla budynków lub obiektów budowlanych niebędących budynkami, dla których jest prowadzona książka obiektu budowlanego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy
z dnia 1 lipca 1994 r.-Prawo budowlane, ocena ta powinna być dołączona do książki obiektu budowlanego.

Formularze również można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Księżpol, ul. Biłgorajska 12, pok. nr 12.

Formularze do pobrania:

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest PDF, DOCX
 • Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest PDF, DOC

 

 

Categorised in: Bez kategorii, Ogłoszenia, Ważne

This post was written by admingks

Informacja – dowody osobiste

29 października, 2021 1:43 pm Published by

W związku z wdrażaniem nowych dowodów osobistych, informujemy mieszkańców, że w dniu 5 listopada 2021r. nie będzie możliwości złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. W tym dniu nie będzie również możliwy odbiór dowodu osobistego.

Categorised in: Ogłoszenia

This post was written by admingks

Informacja o braku wody – 29.10.2021

29 października, 2021 12:01 pm Published by

Informujemy iż w związku z awarią wodociągu w dniu dzisiejszym 29.10.2021 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Księżpol do godz. 15.00

Categorised in: Ogłoszenia

This post was written by admingks

Informacja o braku wody

29 października, 2021 11:30 am Published by

Informuję, że w dniu 3.11.2021r. (środa) w godzinach 10.00 – 13.00 nie będzie wody w miejscowościach Majdan Nowy, Majdan Stary, Rogale, Gliny. Markowicze, Króle Stare Króle. Powodem braku dostaw wody jest remont drogi wojewódzkiej 835 i związana z tym przebudowa sieci wodociągowej.

Proszę o wcześniejsze zabezpieczenie się w odpowiednią ilość wody na własne potrzeby.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Categorised in: Ogłoszenia

This post was written by admingks

Gmina Księżpol otrzymała wsparcie z Rządowego programu „Aktywna tablica”

28 października, 2021 12:29 pm Published by

 

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 w 2021r. Gmina Księżpol otrzymała wsparcie finansowe  w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 105.000,00 zł, wkład własny finansowy Gminy wynosi 26.250,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 131.250,00 zł.

Program Aktywna Tablica, który został rozpisany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na lata 2020-2024 dotyczy dofinansowania zakupu min. określonego sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Gmina Księżpol złożyła wniosek o dofinasowanie do Wojewody Lubelskiego. W  wyniku rozstrzygnięcia  zostały zakwalifikowane do dofinasowania  3 wnioski z terenu Gminy Księżpol tj.

– wniosek Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Księżpolu – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł

– wniosek Szkoły Podstawowej w Majdanie Starym – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych  dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł,

– wniosek  Szkoły Podstawowej w Korchowie Pierwszym  – kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł, kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt  pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00zł.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, będą niezwykle korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli.

Categorised in: Ogłoszenia

This post was written by admingks

Konsultacje pisemne – Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

26 października, 2021 12:22 pm Published by

Wójt Gminy Księżpol zaprasza mieszkańców do udziału w  konsultacjach pisemnych dotyczących zmiany  Miejscowego  Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Formularz konsultacyjny dostępny poniżej można przesłać drogą elektroniczną na  adres info@ksiezpol.pl oraz złożyć bezpośrednio w  Urzędzie Gminy w Księżpolu do dnia 30.11.2021 r.

Do pobrania:

Categorised in: Ogłoszenia, Ważne

This post was written by admingks

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

19 października, 2021 7:39 am Published by

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księżpolu, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Księżpol. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe)
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Księżpol do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Księżpolu w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Księżpol do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 21.10.2021 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księżpolu, ul. Biłgorajska 12, tel. 84 687 74 34.

Categorised in: Ogłoszenia

This post was written by admingks